Haiti Solar / Pano Soley

Translate This Blog

Friday, April 20, 2012

NEW WORDS TO PRACTICE

Te gen yon aksidan - There was an accident
Nou bezwen yon dokte/yon mis touswit - We need a doctor/a nurse right now
Kote lopital lan ye? - Where is the hospital?
Kote li ou fe mal? - Where does it hurt you?
Li ansent - She's pregnant
Mwen pa ka manje/domi - I cannot eat/sleep
Mwengendjare - I have diarrhea
Mwen anvi vonmi - I feel nauseated
Tout ko mwen cho - My whole body is hot
Mwen toudi - I'm dizzy
Nou bezwen pansman/koton - We need bandages/cotton
Mwen bezwen yon bagay pou blese sa a - I need something for this cut
Mwen grangou - I'm hungry

No comments:

Post a Comment