Haiti Solar / Pano Soley

Translate This Blog

Thursday, February 2, 2012

HAITIAN CREOLE

Pa genyen! - There is/are not any!
Mwen pa genyen! - I don't have any!
Sekonsa! - That's right!
Piti piti - A little bit
Anpil - A lot
Gen anpil... - There are a lot of...
Isit - Here
La - There
Eske tout bagay anfom? - Is everything OK?
Pa kounye-a - Not now
Toupatou - Everywhere
Anyen - Nothing
Preske - Almost
Atansyon! - Attention!/Watch out!
Prese prese! - Hurry!
Dife! - Fire!
Rete! - Stop!
Kounye-a - Now
Nou ap chache... - We are looking for...
Souple, ban mwen... - Please give me...
Separe sa ant nou - Divide this among you
Ye - Yesterday
Jodia - Today
Demen - Tomorrow
Maten an - This morning
Apremidi a - This afternoon
Aswe a - This evening
Ou byen? - You OK?
Mwen pa two byen - I'm not too well
Mwen malad - I'm sick
Te gen yon aksidan - There was an accident
Nou bezwen yon dokte/yon mis touswit - We need a doctor/a nurse right now
Kote lopital lan ye? - Where is the hospital?
Kote li ou fe mal? - Where does it hurt you?
Li ansent - She's pregnant
Mwen pa ka manje/domi - I cannot eat/sleep
Mwengendjare - I have diarrhea
Mwen anvi vonmi - I feel nauseated
Tout ko mwen cho - My whole body is hot
Mwen toudi - I'm dizzy
Nou bezwen pansman/koton - We need bandages/cotton
Mwen bezwen yon bagay pou blese sa a - I need something for this cut
Mwen grangou - I'm hungry

Haitian Creole Lessons