Haiti Solar / Pano Soley

Translate This Blog

Wednesday, April 25, 2012

Useful Phrases in Haitian Creole

Useful phrases in Haitian Creole

A collection of useful phrases in Haitian Creole. You can see them in many other languages by clicking on the English versions.


English
Kreyòl ayisyen (Haitian Creole)


Welcome
Byen venu / V byenvini / N bèlantre


Hello
Bonjou


How are you?


 Reply
Sak pase?
 Koman ou ye?
 Ki jan ou ye?


Mwen byen (I'm well)
 N'ap boule
 M ap boule (I'm fine, lit. 'I'm on fire')
 Kon si, kon sa (So, so)
 M ap viv (I'm living)
 et ou (mem)? (and you?)

Long time no see
Sa fè lontan / Sa fe lon temps nou pa we
http://www.omniglot.com/language/phrases/haitiancreole.php

Friday, April 20, 2012

NEW WORDS TO PRACTICE

Te gen yon aksidan - There was an accident
Nou bezwen yon dokte/yon mis touswit - We need a doctor/a nurse right now
Kote lopital lan ye? - Where is the hospital?
Kote li ou fe mal? - Where does it hurt you?
Li ansent - She's pregnant
Mwen pa ka manje/domi - I cannot eat/sleep
Mwengendjare - I have diarrhea
Mwen anvi vonmi - I feel nauseated
Tout ko mwen cho - My whole body is hot
Mwen toudi - I'm dizzy
Nou bezwen pansman/koton - We need bandages/cotton
Mwen bezwen yon bagay pou blese sa a - I need something for this cut
Mwen grangou - I'm hungry

Thursday, April 19, 2012

SING ALONG CHOKOLA WITH ALAN CAVE

LEARN HAITI CREOLE EASY

Nouns

book-liv
pen-plim
table-tab
man-moun, nonm
woman-fanm
child-pitit
boy-gason
girl-tifi
student-elèv
car-oto, machin, vwati
language-lang
tourist-touris
city-vil
money-lajan, kòb
store-boutik
restaurant-restoran
family-fanmi