Haiti Solar / Pano Soley

Translate This Blog

Monday, January 18, 2010

HAITIAN CREOLE DICTIONARY

A


a - about, at, in, to

a - will (sign of future tense)

a lèz - at ease

a jenou - kneeling

a la fen, alè ki le, finalman - finally

a pye - on foot

a pye - walking adj

a nouvo - afresh

a la fen, alè ki le, finalman - finally

abandone, kite - abandon

abandone - forsake

abdike - abdicate

abese, diminye - abase

abese, avili - debase

abèy - bee

abi - abuse (n)

abiko - apricot

abil - crafty

abil - crafty adj

abilite, aptitud - ability

abitan - peasant

abite, rete - live

abite - live in

abitid - habit

abitwe - accustom

abitwe - used to, to get

abitye - cope

abiye - clothe

abiye - dress v

abiyman, rad - garment

abize - abuse (v)

abjèk, degoutan - abject

ablije - obligate

aboli - abolish

abondan, jenere -bouquet

abonde - abound

abondone - give up

abòne, souskri - subscribe v

abreje - abbreviate

abreje - abridge

abriko - amber

absans - absence

absid - absurd

absòbe - absorb

absoud - absolve

abstrenn - abstain

abyè - dressed

acèti - warn

acha, komisyon - purchase n

achemine - route v

acheval, manyak - captious

achte - buy

achte - purchase v.

achte - shop v

adapte - adapt

adekwa, sifizan - adequate

aden flè, patè - garden

adikte - addict

adilt, granmoun - adult n

adistans, lwen - remote adj

adisyone, ajoute, ogmante - add

adjektif - adjective

admèt, aksepte - admit

administrasyon - administration

administratif - administrative

admiratè, fanatik - admirer

admire - admire

adokte - adopt

adoktif - adopted

adolescan - adolscent n

adopte, adokte - adopt

adoptif, adoktif - adopted

adore - adore

adrès - address

adwat - right (direction) adv

adwat - right, to the

aere - ventilated

aeropò - air port

afab, emab - bland

afab - affable

afè - barain

afè, negòs, biznis - business

afè, kesyon, lyezon - affair

afekte, touche, trouble - affect

afere - busy

afiche, plake - affix

afime, deklare - affirm

Afrik - Africa

afron - affront n

afronte - affront v

afwa - faith

afwonte - face

afwonte - face v

afyèv - fever

agase - enrage

agoch - left, to the

agraf - clasp n

agreyab - agreeable

Aiysyen - Haitian

ajamè, la pou toutan - forever

ajan, lajan - silver

aje - old

aji - act

ajil, lèst - agile

ajil - clay

ajil - deft

ajil - nimble

ajou - up-to-date

ajoune, sispann - adjourn

ajoute, ogmante - add

ajoute - append

ak, epi, e - and

ak, avèk - with

ak1o, konvansyon - couvenant n

akademik - academic

akajou - mahogany

akeri - gain (v)

akimile, rasanble - accumulate

akite - acquit

akize - indict

aklè - evident

aklè - evident adj

aklè - obvious

akò, (v) akòde - accord

akòde - accord (v)

akomode, loje - accommodate

akonpanye - accompany

akonpli - accomplish

akonpli - achieve

akonpli - execute

akonpli - fulfill

akonpli - live together, to (as lovers)

akoste, bòde - accost

akote, pre - near

akote, sou kote - aside

akote - beside

akouple - inbreed

akouple - mate v

akòz - because

aks - axe

aks - axis

aksè, apròch, fason - approach n

aksè, (v) aksede, rantre - access

aksede, rantre - access (v)

aksede, rantre - accede

aksepte - accept

aksepte - admit

aksidan - accident

aksidantèl, dezenvòlt - casual

akstrèm - extreme

aksyon - deed

aksyonen - actuate

aktè - act

aktè - act n

aktif - active

aktivite - activity

al dòmi - bed, to go to

ala - as for

alame, fè pè - scare

alantou, otou, anviron, anviwon - around

alatant - expect

ale pou vini - vice versa adv

alè ki le, finalman - finally

ale-retou - there and back

ale - go

aleche, fè lasisiy - lure

aleka, separe, detache - apart

alèkile, kounye-a - presently

alemye - relief n

alèn, souf - breath

alès - east, in the

aletranje - abroad

alèz - allies

alfabè - alphabet

alfini - hawk

alimante - power v

alimèt, match - match n

aliyen, klase - range v

alizyon, sipoziyon - allusion

aljèb - algebra

alman - German

alò, sitèlman, otan - so

alò, atò - then

altere - alter

altèt, tètfèmal - headache

alwès - west, in the

alyaj - compound

alyaj - compound n

alye - ally

amalgame - merge

aman - casing

amann - fine n

amatè - amateur

ame, branche - cock v

ame - arm v

ame - army

amelyorasyon - improvement

amelyore - improve

amenajman - amenity

amensi - reduce

Amerik Latin - Latin America

ameriken - American

amizan - fun adj

amize - amuse

amize - entertain

amizman, plezi - fun n

amòti, mouri - deaden

amou - love

an - in

an règ - in order

an alè - let's go

an fas - across from

an menm tan - time, at the same

an jeneral - in general

an Frans - in France

analfabèt - illiterate

anana - pineapple

anba, bounda - bottom

anba-a - down there

anba - below

anba - beneath

anba - down adv

anba - under

anbachal - illicit

anbake - board v.

anbale - bale v.

anbarase - perplex

anbasad - embassy

anbasadè - ambassador

anbatè - underground

anbativant, lestomak - stomach

anbete, traka, nwi - bother

anbete - annoy

anbete - tease

anbouye - ravel v

anbrase, kwoke - embrace

anchaje - assign

anchante, antouzyas - rapt

andedan, a, an - in

andedan - inside

andedan - within

andeyò - external

andikap - handicap

andikape, enfim - disable

andirans - endurance

andòmi, anestezi - anesthetize

andòmi - sedate

andòmi - sleep (to put to ..)

andouteyaj - jam

andwa - place n

ane, lane - year

anestezi - anesthetize

anestezi - anesthesia

anfavè - behalf

anfaz - emphasis

anfen, a la fen, alè ki le, finalman - finally

anfle - swell

anfòm, fen - fine adj

angaje, foure - engage

angajman - involvement

angl, aspè - angle

angle - English

anile - cancel

animal , zannimo, bèt, animo - animal

animatè, mètkay - host

anime - brisk

animo - animal

anivèsè - anniversary

anivèsè - birthday

anizan - pleasant

anka, ka galon, ka - quart

ankadreman - frame

ankal - adj.

ankiloze, dòmi - numb

ankli - include v

ankli - including

anko, toujou - yet

ankò, anouvo - anew

ankò, a nouvo - afresh

ankò - again

ankonbre - crowd v

ankonbre - overcome

ankouraje, aplodi - cheer v

ankouraje, rekòmande - urge

ankouraje - encourage

anksyete - anxiety

anlè, soutèt - atop

anlè, soutèt - above

anlè, anro, soutèt - up

anlè - over

anlè - surface

anlè - upstairs

anlve - abduct

anmè - bitter

anmèdan - pay

anmède, anbete, traka, nwi - bother

anmède, anbete - annoy

anmède - peeve v

ann, annou - let's

ann - a bunch

annavans - early

annik - just (in time)

annik - just

annik - only

anniye, anmède, anbete - annoy

anniye - bore v.

annò - golden

annou - let's

anonse - announce

anouvo - anew

anpakte, anbale - pack v

anpeche, revoke - impeach

anpeche - deter

anpeche - prevent

anpenpan - fancy adj

anpil, trè, bien - very (much),

anpil, plizye - many adj

anpil, plis - most

anpil - (a) lot

anpil - bunch adj

anpil - much

anpil - plenty

anplas - place, in

anplis - moreover

anplwaye - employ v

anplwaye - employee

anpoche - pocket v

anpremye - primary

anpren, (v) prete - loan

anpresman - haste

anprèsman - zeal

anprizone - jail, to put in

anprizone - imprison

anprizonnman - imprisonment

anpwazonnen - poison v

anreta (adv) ta - late

anreta - overdue

anrichi - enrich

anro, soutèt - up

anro, anlè - over

anrole, rekrite - enroll

anrole - draft v

ansanm - along

ansanm - together

ansante - healthy

ansè - cancer

ansèk - circular

ansekirite - secure adj

ansent, gròs - pregnant

ansent, gwòs - expecting

anseye - teach

ansèyman - assignment

ansi, vle - desire v

ansibreka - uneven

ansòsele - bewitch

ansyen - former

ant, nan mitan, omilye - between

antèman - burial

antere - bury

antèt, lejand - caption

antete - determined

antouraj - environment

antouraj - surrounding

antoure - encircle

antoure - surround

antouzyas - rapt

antravè - athwart

antre, pòt - entrance

antre - come in

antre - enter

antre - penetrate

antren - zest

antrepriz - enterprise

antrepriz - venture

antropoloji - anthropology

antye, tout - entire

antye, tout - whole

anvan - before

anvayi - flood v

anverite, tou - quite

anvi - crave

anvi - birthmark

anvi - envy n

anvi - feel like, to

anvi - want

anviron, anviwon - around

anviwènman, antouraj - environment

anviwon - around

anvlòp, aman - casing

anvlòp - envelope n

anvye - envious

anyèl, chak ane, lan - annual

anyen - nothing

aotvwa, byen fò - aloud

ap rive; an rout - be on one's way

apa, separe - separate adj

apante - pace v

apèn - mere adv

apendis - appendix

apik - high

apiye - lean

aplikasyon - application

aplodi, bat bravo - clap v

aplodi - cheer v

aprann - learn

apre, dèyè - after

aprè demen - the day after tomorrow

aprèmidi - afternoon

apresye - appreciate

apreyande, arete - apprehend

apròch, fason - approach n

apròch, fason - approach

aproche - approach v

aproksimatif - approximate adj

aproksime - approximate v

apropo, a - about

aprouve - approve

aprovizyone - cater

aptitud - ability

aptopriye - apt

apwen - ripe

apwofondi - careful

apye - afoot

ar, la - art

aran - herring

arestasyon - arrest

arete - apprehend

arete - apprehend

arete - arrest v

arete - book v.

arete - detain

arid, steril - barren

arid - infertile

arogan - arrogant

arondi - round

aroze - baste

artifisyèl - artificial

aryenafè - idle

asanble - assembly

asasen - killer

asayi, atake - assail

ase, gran, laj , sifizan - ample

ase, anpil - plenty

ase, anverite, tou - quite

ase, kont - enough adv

ase - enough adj

asezonman - relish n

asfalt - asphalt

asfalt - pavement

asid - acid

asire, gen konfyans - confident

asire - assure

asire - sure

asistans, (v) ede - help

asistans - assistance

asosyasyon - association

asosye - associate v

aspè - angle

aspè - aspect

asteris* - asterick

aswè, sware, swa - evening

aswè - tonight

asye - steel

asyeje - besiege

asyèt, plat - dish

at pou fri - batter

atach - brace

atach - brace v.

atak, peryòd, kriz - bow

atak, razya - raid n

atake - assail

atake - attack

atansyon - attention n

atantif, apwofondi - careful

atenn, rive - attain

atenn, rive, jwenn - reach v

atèri - land

atèri - land v.

ateste, wè - witness v

ateste - attest

atifisyèl - boat

atik - article

atire - allure

atire - attract

atistik - artistic

atitid - mood

atitud - attidude

atmosfè, atitid - mood

atmosfè - atmosphere

atò - then

atomik - atomic

atoufè - desperate

atrab - grasp

atravè - across

atròs - atrocious

atroupman - riot

av - will v

ava, va - will v

ava - avaricious

avadra - vagabond n

avalide - avouch

avalwa - advance n

avalwa - advance

avan, anvan - before

avanjou - dawn

avans, avalwa - advance n

avanse, bay avalwa - advance v

avanse, monte grad - promote

avanse - forward

avantij - advantage

avèg, je pete - blind n.

avèg - blind adj

avegle (pete) je - dazzle

avèk - with

avèti - admonish

avètisman - warning

avi, notis - notice

avid, grangou - avid

avili - debase

avni, lavni - future

avnu - avenue

avoka - esquire

avril - April

avrip, brid sou kou, bripbrip - abrupt

avwan - oat

avyon - (air)plane

awoze - irrigate

ayè - tailor

Ayiti, Peyi Dayiti - Haiti

Azi di Disès - Souteast Asia

Azi de Lès - East Asia

azil - haven

azil - asylum

Ccaffer - pay

chabon - charcoal

chabon - coal

chache - look for

chadèk - grapefruit

chagren - regret n

chagren - chagrin n

chagren - loss

chagren - sorrow

chaj, chaje - load

chaj - charge n

chaje - charge v

chaje - haul

chaje - load

chak ane, lan - annual

chak fwa - every time

chak ane, lan - annual

chak - each

chak - every

Chal - Charles

chalè - heat

chalè - warmth

chalimo - straw

cham, bèlte - charm

cham - appeal (legal) n

cham - appeal

chame, ansòsele - bewitch

chamo - camel

chandèl - candle

chandelye - chandelier

chanje, altere - alter

chanje, pase - switch v

chanje - change v

chanje - shift v

chanm - bedroom

chanm - chamber

chanm - room

chanpiyon, djondjon - mushroom

chanpou - shampoo

chanpyon - champion

chans - chance

chans - luck

chante, refren - chant n

chante - song

chape, pati - escape

chape - survive

chapit - chapter

chaplèt - bead n

chapo - hat

charite, zèv - charity

charony - reek n

charyo, kabwèt - carriage

chase, vide - flush c

chase - chase v

chase - evict

chase - hunt (v)

chasè - hunter

chat - cat

chato - castle n

chatye, joure - castigate v

chè - expensive

chè - flesh

chè - meat

chè - precious

chèche - explore

chèche - fetch

chèche - look for

chèche - search v

chèche - seek

chèf - chief

chèfseksyon - sheriff

chèk - check n

chèk - warrant

chekè - checker

chèlbè - vain

chemen, rout - road

chemen kout - short cut

chemen - path

chemen - way

chemine - chimney

chemiz manch-long - shirt long-sleeved

chemiz - shirt

chen - dog

chenn - chain n

chenn - collar

cheri - darling

chèsè - nun

cheval - horse

cheve, pwal - hair

chèz - chair

chif, nimewo - number

chiklèt, (v) gonmen - gum

chimi - chemistry

Chinwa - Chinese

chire, rache - nack

chirijyen - surgeon

chita - sit

cho - hot

chode - scald

chodyè - cauldron

chofè, kondiktè - driver

chòk, kou - bump n.

chòk - blow

chòk - blow n.

chok - shock n

choke - shock v

chokola - chocolate

chosèt - sock

chòt, nout kanson - short n

chou - cabbage

chòvsourit - bat

chuichui - rumor

chuichui - whisper v

chwa, preferans - choice

chwal, cheval - horse

chwazi, eli - elect

chwazi - choose

chwazi - select

còronp, visle - corrupt


Dd laprèmidi - in the afternoon

d - of (used very sparingly)

dakò - agree

damou - love (each other)v.

damou - love, be in v

dan - fang

dan - tooth

danje - danger

danje - peril

danre, legim - produce n

danre - goods

dans - dance n

danse - dance v

dapiyan, vyole - ravish v

daprè - according to

dat - date

dayè - besides

dayiva - diver

de ryen - you're welcome

de - some (pl article)

de - two

debake, atèri - land v.

debarase - clear v

debarase - rid

debat, diskite - debate

debat - deliberate v

debòch - debauch

debòde, desann - overflow

debouse - disburse

debouya - diligent

debouya - nifty

debouye, abitye - cope

debouye - manage

dechikte - jag

dechire - tear v

dechoke - depose

deden - disdain

defakto - de facto

defann, pini - forbid

defann - prohibit

defans - defense

defayans, erè, (v) perime - lapse

defè - undo

definitif - definite

deflektè - baffle n.

defo fabrik - defect

defo - default

defo - fault n

defo - fault

defòme - distort

defwa - twice

defye, bay gabèl - dare v

defye, pini - defy

degaje; kenbe - get along

degize - to disguise

degou - disgust

degoutan, dezagreyab, malpwòp - nasty

degoutan - abject

degoutan - lousy

degoute - drip

degre, grad, diplòm - degree

degre - ritual

deja, anko, toujou - yet

deja - already

dejne - breakfast

dekadans - wane n

deklare koupab - convict v

deklare, soutni, kenbe - contend v

deklare - affirm

deklare - declare

deklare - state v

dekond - tear open

dekonpoze - decay v

dekonpoze - decay

dekont - count n

dekore - adorn

dekouraje, entimide - daunt v

dekouraje - discourage

dekouvri, disène - discern

dekouvri - discover

dekrè - decree

dekri, demontre - depict

dekri - describe

delala, fou - delirious

delege - delegate

delibere - free v.

delibere - liberate

delika - delicate

delivre - deliver

delivre - give birth

delivre - rescue

delye - dilute

demach - walk

demand - request

demanjezon, gratèl, (v) grate - itch

demann - demand n

demanti - belie

demantle - raze v

demen - tomorrow

demi, (n) mwatye - half

demode - obsolete

demode - outdated

demokrasi - democracy

demokratik - democratic

demoli - demolish

demon - devil

demontre - depict

demoralize - abash

dènye - last

depann sou, gen konfyans - rely v

depann - depend

depans, (s) frè - expense

depanse - spend v

depase, eksede, (in) briye - exceed

depatman - county

depatman - department

depèch - telegram

depi - ago adv

deplase -move something

deplase - mouman

deplase - move

deplimen, rache, keyi - pluck

depo - deposit n

depo - depot

deposede - disown

depòte - deport

depoze, sere, foure, etenn - put

depoze - deposit v

depwen - colon

deranje, moleste - molest

deranje, trouble - upset

deranje - disable v

deranje - district

deranje - intrude

derape - get started

derape - weigh anchor

derechany - spare

deroute - baffle v.

desanm - December

desann sou roulib - coast v

desann, poze pye - camp v

desann - descend

desann - down v

desann - get out (of vehicle)

desann - go down

desann - lose weight

desann - lower v

desann - overflow

desann - stay (.. at)

desantralize - decentralize

desè - dessert

desen anime - cartoon

desen anime - cartoon

desen - design n

desepsyon - deception

desevwa, bay koutba - deceive

desevwa - disappoint

deside - decide

desine - design v

desizyon, jijman - verdict

desizyon - decision

destine - destiny

destine - fate

destine - fate

dèt - debt

detache - apart

detale - dash v

detann - relax

detaye - detail

detekte - detect

deteste, rayi - abhor

deteste, rayi - detest

detonasyon - bang

detou - detour

detounen - avert

detounen - deprave

detounen - hijack

detounen - ward

devalize - ransack

devan - forward adj

devan - front

devanjou, avanjou - dawn

devann - ahead

devaste, ravaje - ravage v

devaste - devastate

develope - develop

developman - development

devide - spill

devine - guess

devinèt, problèm - puzzle

devinèt - riddle n

devwa - homework

devwale, gaye - reveal

devwe - devout

devyasyon - bypass n.

dèyè, bounda - buttocks

dèyè - after

dèyè - behind

dèyè - rear n

deyò, eksteryè - exterior

deyò - illegitimate

deyò - out

deyò - outside

deyò - without

dezabiye, moumou - bathrobe

dezagreyab, malpwòp - nasty

dezagreyab - diagreeable

dezakò - discord

dezaprouve - disapprove

dezas - disaster

dezavantaj - drawback

dezè - desert

dezenvòlt - casual

dezespere - despair

dezespere - lose hope

dezinyen - appoint

deziyen, anchaje - assign

dezobeyi - violate

dezòd - disorder

dezòd - mess

dezonè, wont - disgrace

dezonè - shame n

dezoryante - bewilder

dezyèm men - used

dezyèm - second (number)

dezyèmman - secondly

di, rèd, san pitye - callous

di - say

di - tell

diab - devil

dife - fire n

diferan - different

difikilte - difficulty

difisil - difficult

difisil - hard (difficult)

digizmann - disguise

dijere - digest v

dikisyon - brawl n.

diksyonè - dictionary

dimanch - Sunday

dimansyon - size n

diminye - abase

diminye - allay

diminye - decrease

dine, manje midi - lunch

dine - dinner

diplòm - degree

diplome - graduate

dire - last v.

dirèk - direct adj

direksyon nò, non nò - north

direksyon - direction

direksyon - range n

direkte - chairman

direktè - director

diri - rice

dirije, debouye - manage

dirije, kòmande - lead

dirije, kòmande - rule v

dirije - direct v

dirije - head (v)

dis - ten

disène - discern

disiplin - discipline

diskalifye - disqualify

diskite, mentni - argue

diskite - debate

diskite - discuss

diskredite - discredit v.

diskresyon - discretion

dispansè - dispensary

disparèt - disappear v

disparèt - fade v

disparèt - vanish

disponib - available

dispoze - do, be about to

disrè - discrete

distan, endiferan - austere

distans - distance

disten , klè - distinct

distenge - distinguish

distrè - distract

distribye, bay - deal v

distribye - distribute

diton - proverb

divage, tanpete - rave v

diven - wine

divès - diverse

divès - various

divize - divide

divòs - divorce

diyite - dignity

diznèf - nineteen

dizuit - eighteen

dj senesòf - safe

dj pase - ago

dj krizokal, djanni - fake

djal - girl

djanni - fake

djin - gin

djip - jeep

djipsi - Gypsy

djòb, travay - job

djòb - employ n

djògin - jogging

djòl, machwè - snout

djòlè - liar

djondjon - mushroom

dlo, larivyè - river

dlo - water

do - back

dodin - armchair

dodinen - rock v

dokazyon, dezyèm men - used

dokiman - document

dokiman - file

dokiman - file n

dola - dollar

dòlote - coddle v

dòlote - pamper v

domaj - damage n

domaje - damage v

domèn - field (career), domain

dòmi - numb

dòmi - sleep

dominasyon - domination

domine - dominate

domine - prevail

Dominikani - Dominican Republic

don - gift

done, eleman - data

donk - therefore

donnen, bay - yield

donnen, fètil - fertile

donte - tame

dosye, (v) note - og

dosye, dokiman - file n

dosye - brief n

dosye - record n

dòtwa - dormitory

dou, jovyal - mellow

doub - double adj

doub - pair adj

double - double

douch - shower n

doulè akouman - labor pain

doulè, lapenn - pain

doulè, mal - ache

dous, sikre - sweet

dous - mild

dous - sleek

dousman - gently

dousman - slow

dousman - slowly

dout - doubt n

doute - doubt v

douz - twelve

dra, lenn - linen

dra - sheet

drapo - flag

drese, monte - erect v

drese, kanpe - raise v

drese - rear v

dril - drill n

dròg - drug

droge, adikte - addict

dròl, etranj - strange

dròl, enpe - odd

droum - drum

du tou - at all

dwa moun - human rights

dwa, taks - duty

dwa (ladwann), frè (depans) - fee

dwa - law

dwa - rights (legal)

dwat, vètikal - erect adj

dwat - straight

dwat - right (side) adj

dwe, fò - must v

dwe - owe

dwe - ought to

dwèt - finger n

Eè demann - inquire

e - and

ebèje, bay ladesant - lodge (v)

eblouyi, avegle (pete) je - dazzle

ebre - Hebrew

echanj - exchange

echanj - exchange n

echantiyon - sample n

echap - scarf

echap - sling n

echèk - chess

èd, sipò - aid n

èd ,asistans, (v) ede - help

ede, segonde - assist

ede - help (v)

edikasyon fizik - physical education

edikasyon - education

edike - educate

edite - edit

editè - editor

efarouche, terifye - appall

efase - delete

efase - efface

efò, jefò, fòs - effort

efreyan - hideous

efreye, alame, fè pè - scare

efreye - afraid

èg, malfini - eagle

egal, jis - even adj

egal - equal adj

egale - equal v

èganik - organic

egare, enbesil - dummy

egare, gaga, mele - confused adj

egare - dumb adj

egare - dumb

egou - drain

egoyis - selfish

egu - acute

egui - needle

egzajere - exaggerate

egzak, byen mezire - accurate

egzak - exact

egzak - precise

egzale - exhale

egzamen konpetans - competency test

egzamen - quiz

egzamen - test n

egzamine - examine

egzamine - view v

egzan - exempt

egzanp - example

egzanp - pattern n

egzanplè - exemplary

egzekite, fè travay - perform

egzekite, akonpli - execute

egzèsis - exercise n

egzistans, kretyen, etan - being

egziste - exist

eke - snap at, to

ekip - crew

ekip - team

ekipe - equip

ekipman - equipment

ekitab - fair adj

ekitab - fair

ekla, briye - glitter

ekla - glare

eklate, pete - explode

eklate, pete - erupt

eklate, pete - burst

eklatman - eruption

eklatman - explosion

eklè - lightning

eklere - bright

eklere - bright adj

eklèsi, klarifye - clarify v

eko - echo

ekonomi - economy

ekore - decorate

ekòs, po - bark

ekran - screen

ekri - correspond

ekri - write

ekriven - author

ekse - vex

eksede, (in) briye - exceed

eksepsyon - exception

eksepsyonèl - exceptional

eksepte, sòf - except

eksepte - barring

eksetera - etc.

eksite - abet

eksite - arouse

ekslisit, klè - explicit

ekspè - expert

eksperyans - experience n

eksperyanse - experience v.

eksplikasyon - explanation

eksplike - account

eksplike - account (v)

eksplike - explain

eksplore, chèche - explore

eksplòtasyon - exploitation

eksploze, eklate, pete - explode

eksplozyon, eklatman - explosion

ekspòtasyon - export n

ekspòte - export v

ekspoze - expose

ekspozisyon - exposition

eksprime - express

eksteryè - exterior

ekstraòdinè - extraordinary

ekstrè, esans - extract n

ekstrè - digest n

ekzòbitan - outrageous

elabore - elaborate v

elaji, etann - expande

elatriye - and so on

elefan - elephant

eleksyon - election

eleksyon - poll n

elektoral - electoral

elektwochimi - electro-chemistry

eleman - data

elemantè - elementary

elèv - pupil

elèv - student

eli - elect

elijib - eligible

elimine - eliminate

elòj - praise n

elve, drese - rear v

elve, apik - high

elve, apik - high

elve - breed

elve - breed v

emab - amiable

emab - bland

èmanan - constant adj

èmanan - constant

emèsye - thank

emèt, fè sikile - emit

emèt, voye - broadcast v.

emisyon - broadcast n

emosyon - emotion

en ben - well then

èn, rayisman, (v) rayi - hate

en - one

enbe, arete - detain

enbesil, bèt, komik - silly

enbesil, gaga, egare - dumb adj

enbesil - dummy

enbesil - fool n

enbesil - imbecile

endeks - index

endepandan - independent

endepandans - independence

endiferan , lwen - aloof

endiferan - austere

endijan - pauper

endike, montre - indicate

endipansab - indispensible

endirèkteman - indirectly

endistriyalizasyon - industrialization

endividi - individual

endividi - individual (n)

endividyèlman - individually

endiyasyon - indignation

enèji - energy

enève, rèd - tense adj

enève, agase - enrage

enevòl - benevolent

enfekte - infect

enfim - cripple n

enfim - disable

enfimyè, mis - nurse

enfliyans - influence

enfòm - inform v.

enfomasyon, vansèyman - information

enigm, magouy - enigma

enkapab - unable

enklinasyon - inclination

enkonsyan - oblivious

enkwayab - incredible

enkyetid, anksyete - anxiety

enn - wool

enòm, menmen, papa - enormous

enpas - deadlock

enpasyan - impatient

enpav - loafer

enpe, kèk - some

enpe - little

enpe - odd

enperyalis - imperialist

enplije - implicate

enplore - plead

enplwaye - hire

enposib - impossible

enpòt kijan - somehow

enpòtan, konsekan - important

enpòtan, gran - famous

enpòtans - importance

enpresyon - impression

enpresyone - impress

enpridan - rash adj

enprime - print v

ensèk - bug

ensèk - bug n.

ensektisid - insecticide

ensilt, (v) joure - insult

ensipòtab - unbearable

ensiste - insist

ensiswatil - amen

ensite, eksite - abet

ensite - incite

enskri - record v

enskri - register v.

enskripsyon elektè - voter registration

enskripsyon - registration

ensolan - insolent

enstale - install v.

enstale - move into (pronoun)

enstantane, (n) moman - instant

enstige - entice v

Enstiti Franse - French Institue

enstiti - institute

enstitisyon - institution

enstriksyon, lenstriksyon - instruction

enstriman - device

entansyon - intention

entansyon - purpose

entèdi - ban v.

entèdiksyon - ban n.

entèfere - interfere

entelijan, briyan - bright

entelijan - clever

entelijan - intelligent

entelijan - smart

entènasyonal - international

enterese - eager

enterese - interest

entimide - daunt v

entrepriz - firm n

entrèronp, koupe - interrupt

entrige - fascinate

entwodiksyon - introduction

envante - invent

envite - guest

envite - invite

envizib - invisible

envoke - invoke

epè - dense

epè - fat

epè - thick

epi, e - and

epi - since

epoutan - however

er kondisyone - air conditioning

eran - vagabond adj

erè, fòt - error

erè, (v) perime - lapse

ere - happy

erè - mistake

erente - frazzle

eritaj - inheritance

eritye - inherit

esans - extract

esans - extract n

esè, tantataif - attempt n

eseye - try v

eskalye - stair

eskize - apologize

esklavaj - slavery

eskli, retire - exclude

eskolè - scholastic

eskòte - escort v

eslogan - slogan

espas - space

espere - hope (v)

esperyanse - go through

espesaylman - especially

espesifik - specific

espesyal, patikilye - particular

espesyal - especial

espesyal - special

esplwate - exploit

espontaneman - spontaneously

esprè - deliberate adj

esprè - on purpose

espresyon - utterance

espri, lwa, - god

espri - mind

espyon - spy

espyonaj - espionage

estanda - standard

estansyon - extention

estati - status

estatistik - statistic

estim - esteem

estime, valye - estimate v

estime - appraise

estipid - stupid

estope, rete - stop

estraòdinè - uncommon

estrateji - strategy

estrilti - structure

estropye - cripple v

eta - state n

èt - made

etabli, tabli, (liquid) poze, - settle v

etabli - establish

etache - detach

etaj - floor

etaj - story (floor)

etajè - rack

etajè - shelf

etalaj - array

etale - display v

etan - being

etanda - stand n

etann, ouvri - extend

etann, blayi - lay

etann - expande

etap - stage

etay - detail

ete, lete - summer

etèmine, antete - determined

etènel - eternal

etenn, tranpe, (thirst) koupe swaf - quench

etenn - off

etenn - put

etènye - sneeze v

etidye - study

ètograf - spelling

etonan - amazing

etone, siprann - astonish

etone - wonder v

etranj - foreign

etranj - strange

etranj - unknown

etranje - alien n

etranje - foreigner

etwal, zetwal - star

etwat, jennen, jis - narrow

etwi, kraze - destroy

evade, sove, mawon - evade

evalue, estime - appraise

evalyasyon - estimate n

evalyasyon - evaluation

evalye - evaluate

evalye - grade

evedan, aklè - obvious

evenman - event

eveye - alert

eveye - alert adj

evidan, aklè - evident adj

evite, anpeche - prevent

evite, detounen - avert

evite - avoid

evolisyon - evolution

Ewèp de Lès - Eastern Europe

Ewèp Oksidantal - Western Europe

Ewopeyen - European

ezespere, atoufè - desperate

ezitan, pridan - chary v

ezite - hesitate


Ffab - fable

fabrike - do

fabrike - make

fabrike - make v

fabrike - manufacture v

fache, deranje, trouble - upset

fache, boude - pout v.

fache, fou - mad

fache - angry

fache - mean

fache - mean adj

fakilte - faculty

faktè - postman

falèz - cliff

familyarize, abitwe - accustom

familye - colloquial

famin, grangou - famine

famin - dearth

fanatik - admirer

fanatik - admirer

fanatik - bigot

fanatik - fond

fanm, fi, madanm, (pl. medanm) - woman

fanm - female n

fanm - wife

fanmi - family

fanmi - parent

fanmi - relative

fann - cleave

fant - cavity

fant - crack n

fant - crack

fant - gap

fantom, zonbi - ghost

farin - flour

farinen - drizzle v

farinen - misty rain

fase - erase

fasil - easy

fasil - facile

fasilite - simplify

fasilman - easily

fasine, entrige - fascinate

fason, jan - manner

fason - approach n

fason - approach

fatig - fatigue

fatig - weariness

fatigan - tedious

fatige - tire v

fatige - tired

fatra - trash n

fatra, dezòd - mess

fatra - refuse n

fatra - rubbish

favè - favor n

favorab - auspicious

favorize - condone

fayit - doom

faz - phase

fè djòlè - bawl

fè prosè - suit v

fè lasisiy - lure

fè konesans - meet

fè jwenn - procure

fè lajan - earn

fè pitit - procreate

fè atansyon - heed

fè lasisiy - entice

fè tèt - get a haircut

fè pati - belong

fè travay - perform

fè sikile - emit

fè egzèsis - drill v

fè kous - race v

fè konesans - acquaint

fè laviwonn - orbit v

fè kado - give away

fè fache - anger v

fè, fabrike - do

fè jouda - peep v

fè ront - humiliate

fè konfyans - trust v

fè jwenn - procure

fè djòlè - bawl

fè lajan - earn

fè pè - scare

fè, fabrike - make v

fè apèl, cham - appeal (legal) n

fè sikile - emit

fè santinèl - watch, to keep

fè konpliman - congratulate

fè youn vire - take a walk

fè lasisiy - lure

fè konesans - meet

fè djòlè - brag

fè bab, raze - shave

fè egzèsis, fose - exert

fè sote, pantan - astound

fè lekti - read

fè sonje - remind

fè lajan - earn

fè konesans - meet v

fè djòlè - brag

fè - iron

fèb - bleak

fèb - feeble

fèb - weak

fèjefou, fèsiyo - wink

fèm , solid - solid

femèl chen - bitch

femèl - female adj

fèmen - close v

fèmen, bouche - enclose

fèmen - shut v

fen, file, pike - keen

fen, sauit - sequel

fen, bout - end

fen - fine

fen - fine adj

fen - thin

fenèt - window

fennen - fade adj

fennen - wither

fente, pran pòz - feign

fènwa - obscure

feodal - feudal

feròs, terib - fierce

feròs - ferocious

fèsiyo - wink

fèt, anivèsè - anniversary

fèt - party

fèt - to be born

fete - celebrate

fètil - fertile

fevriye - February

fèy - leaf, page

ffyèl, bil - gall

fi, madanm, (pl. medanm) - woman

figi, po figi, jou - cheek

figi - face n

figire, imajine - picture v

fiks - fixed

fiks - steady

fikse, gade fiks - stare

fikse, kontanple - gaze

fiksyon - fiction

fil elektrik, kab - wire

fil arenyen - cobweb

fil - thread n

fil - yarn

filange - mince

filareye - web

file, pike - keen

file, pwenti, bwòdè, koupe - sharp

filozòf - philosopher

filozofi - philosophy

filozofik - philosophical

fimen - smoke v

fimye - dung

fimye - muck

final - final

finalman - finally

finansyè - financial

fineray - funeral

fini - finish

firye - furious

fis - son

fisèl, kòd - string

fizi - rifle

fizik - physical

fizyoloji moun - human phisiology

flanbo - bongfire

flanke deyò - chuck

flanm - blaze

flanm - flame

flannen - loaf (v)

flannen - rove

flannen - wander

flè mayi - cornflower

flè, solèy - sunflower

flè - bloom

flè - flower n

flèch, javlo - dart n

flèch - arrow

flechi, tresayi - flinch v

fleri - flower v

flèv, dlo, larivyè - river

flote - drift

flote - float

flote - wave v

fo, pa vre, manti - false

fò, entelijan - smart

fò - brilliant

fo - have to

fò - loud

fò - must

fò - must v

fò - prominent

fò - strong

fobou - suburb

fòje - wrought

fòm - form n

fòmann - foreman

fòme - form v

fòme - machine v

fon, byen panse - profound

fon, anba, bounda bough - bottom

fon - deep

fondamental - fundamental

fondasyon, baz - base

fondman legal - foundation

fonksyone - function v.

fonksyone - function

fonn, amalgame - merge

fonn - melt

fonse, nwa - dark

forè, rakbwa - forest

fòs - force n

fòs, kouraj, pwisans - strength

fòs - effort

fose - exert

fòse - force v

fòse - strain v

fòt, defo - fault n

fòt - error

fotèy, dodin - armchair

fòtin, byen - wealth

fòtin - fortune

foto, pòtre - photograph

foto, pòtre - picture n

fotokopye - xerox

fou - crazy

fou - delirious

fou - insane

fou - mad

fou - oven

fouchèt - fork n

foujè - fern

foul - crowd n

foumi - ant

founen - bake

founen, pake - batch

founi, aprovizyone - cater

founi - supply v

foure, etenn - put

foure, etenn - put

foure - engage

foure - hide

foure - hide v.

foure - insert

fourni - provide

fouye - delve

fouye - dig

frabrik, izin - manufacture n

frajil, poud - brittle

frajil - fragile

fraka - crash n

frakti - fracture n

fran - candid

fran - frank

Frans - France

franse - French

frape, pouse - bump v.

frape ak pye - kick (v)

frape - bang v.

frape - hit v

frape - knock

frape - rap v

frape - strike v

fraz - phrase

fraz - sentence

fre, frèch - fresh

frè (depans) - fee

frè - brother

frè - expense (s)

frèch - fresh

fredi - cold n

fren - breaks (of car)

frennen, kontrenn - constrain v

frèt - cold adj

frèt - cool

freyè, laperèz - fright

fri - fry

frijidè - refrigerator

friksyonen, irite - chafe v

fristrasyon - frustration

fròd - fraud

fromaj - cheese

frontyè, bòdi, lizyè - border

frote, friksyonen, irite - chafe v

frote, masaje - rub v

frote - scrub v

fuit - leak

fwa - liver

fwa - time (number of ..)

fwi - fruit

fwote, kòche - abrade

fyè - proud

fyète - pride
Ggad, jandam, (v) gade, siveye - guard

gade vit - peek v

gade, konsidere - regard v

gade, siveye - guard (v)

gade (anfas), afwonte - face v

gade fiks - stare

gade, siveye, veye - watch v

gade - raise (cattle)

gade - behold

gade - glance

gade - loop (v)

gade - pay attention

gadmanje - pantry

gaga, egare - dumb adj

gaga, mele - confused adj

gaga, mele - confused

gaga, egare - dumb

gagè - cockpit

gaj - pledge n

galata - loft

galèt - rock

galon - gallon

galope - gallop

galope - rush (to do)

gaòt, meli melo - fuss

garaj - garage

garanti - pledge v

garanti - warrant v

gason, ti gason - boy

gason - bellhop

gason - waiter

gaspiyaj - waste n

gaspiye - waste v

gate - spoil v

gate - spoiled

gato - cake

gayan - winner

gaye, provni, plede - arise

gaye - reveal

gaye - dissipate

gaye - muss (hair)

gaye - scatter

gaye - spread v

gaz - fuel

gaz - gas

gazon - lawn

geji, (v) tcheke - gauge

gen konfyans - rely v

gen, (v) akeri - gain

gen groje - be greedy

gen konfyans - confident

gen vètij - dizzy

gen lentansyon - intend

gen anpil, abonde - abound

gen konfyans - confident

gen kouraj, fò - strong

gen, (v) akeri - gain

gen pitye - clement

gen mwayen - afford

gen konesans - conscious adj

gen - there is, are

genlè, parèt, sanble - appear

genlè menm - similar

genyen, posede, fè lajan - earn

genyen, gen - there is, are

genyen - have

genyen - own

genyen - vanquish

genyen - win v

gèp - hornet

gèp - wasp

gildiv, toujou - still

glas - frost

glas - ice

glas - mirror

glase, konjile - freeze

glise - creep

glise - creep v

glise - glide

glise - slide v

glise - slip v

glòb - globe

glorifye - praise v

gòch, maladwa - clumsy adj

gòch - awkward

gòch - left

gode - cup

gòj - throat

gòje, (v) vale - gulp

gòlf, bè - bay

gonmen - gum (v)

goonm, chiklèt, (v) gonmen - gum

gou, asezonman - relish n

gou - flavor

gou - preference

gou - savor

gou - taste n

goud - gourde (money)

gouman - glutton

gouman - greedy

gouman - quarrel

goumen, batay - fight n

goumen - brawl

gout - drop n

goute - snack n

goute - taste v

gouvène - govern

gouvènman - government

gouvènmantal - governmental

gra, epè - fat

gra - plump

grad, diplòm - degree

grad (v) evalye, nivle - grade

grad - rank n

gradye - graduate v.

grafouyen - scratch v

graje, fwote, kòche - abrade

graje - grate

gran, gwo - great

gran, laj , sifizan - ample

gran-papa - grandmother

gran - famous

grandi - grow

grangou, famin - dearth

grangou, mouri grangou - starve

grangou - avid

grangou - famine

granmoun - adult n

granmoun - elder

granmoun - mature

grann - grandmother

granpe - climb

grap, pakèt - bunch

grap - cluster

gras a dye - thank god

grate, rafle - scrape v

grate - itch (v)

gratèl, (v) grate - itch

gratis - free

gratis - free.(of charge)

grav (n) tonm - grave

grave - engrave

grenn pa grenn, (n) oun, endividi - individual grenn - testicle

grenn, plan - seed

grenn - berry

grenn - grain

grenn - nut

grenn - pill

grenn - single

grenn - unit

grès kochon, la - lard

grès, (ve) grese - grease

grese - grease (ve)

gri - gray

grie - grilled

grif - claw n

grif - paw

grip - flu

griye - parch v

griyen - giggle

gro kay - mansion

gro moso - lump

gro kay - mansion

gro; gran - big

gro - huge

gronde, ranmi, gwonde - roar v

gròs - pregnant

grosè, dimansyon - size n

grosoulye, grosye - rude

grosye - crude adj

grosye - crude

grosye - rude

gròt - cave

Gwantanamo - Guantanamo

gwo - great

gwonde, mare min - frown v

gwonde - growl v

gwonde - roar v

gwòs - expecting

gwoupe - group (v)


Hhanache - to harness

hanpyon - champ

hat - kitten

hèz - seat

hòv - bald


Iibanizasyon - urbanization

idantifye - identify

idantite - identification

ide - discharge

ide - idea

idonk - whence

idyo, bèt - daft

idyo - blockhead

idyo - idiot

il, zile - island

ile - flirt

ile - whet

ilejitim, deyò - illegitimate

imaj - image

imajinasyon - imaginatiom

imajine - fancy v

imajine - imagine

imajine - picture v

imanite, limanite - mankind

imans - immense

imedyat - immediate

imedyatman - immediately

imen - human

imid, mouye - humid

imid, mouye - moist

imigran - immigrant

imigrasyon - immigration v.

imitasyon - imitation

imite - imitate

imoral - immoral

imòtèl - immortal

inegal, ansibreka - uneven

ini, mare - unite

inifye - unify

inisyal, premye - initial

inite, grenn - unit

inite - unity

initil - useless

inivèsite - university

inondasyon, lavalas - flood n

inosan - innocent

inoubliyab - unforgettable

inyon, maryaj, sendika - union

iresponsabilite - irresponsibility

irige, awoze - irrigate

irite, anmède - peeve v

irite - chafe

irite - chafe v

irite - irritate

is, jiska, jiskaske - until

isit, men - here

isit-la-menm - right there

isit-menm - right here

istansil - utensil

istorik - historic

istwa, fab - fable

istwa dròl - adventure

istwa, kont - story

istwa, kont - tale

istwa dròl - adventure

Istwa Etazini - U.S. History

italyen - Italian

itil,(adv) sou la men - handy

itil - useful

itilite - utility

itilize - use

iwonilman - ironically

iwonize - ironically, speak

ize, dokazyon, dezyèm men - used

izin - manufacture n

izin - manufacture

iznevyèm - nineteenth

Jjaden flè - landscape

jaden - farm

jaden - field

jadinye - gardner

jagon - jargon

jagon - slang

jakèt, kostim - jacket

jako - parrot

jalou - jealous

jamè, janm, pa janm - never

jan - manner

jan - type

janbon - ham

jandam, (v) gade, siveye - guard

jandam - cop

jandam - officer

janm, pa janm - never

janm, janmen - ever

janm - leg

janmen - ever

janti, soupl - gentle

janti - kind

janti - nice

janti - polite

janvye - January

jape - bark v

javlo - dart

javlo - dart n

je pete - blind

je pete - blind n.

je, zye - eye

jèbè - baby food

jedi - Thursday

jefò, fòs - effort

jele - jelly

jemi - moan

jemi - wail

jèn, jenn - young

jen - June

jeneral - general

jenere - bouquet

jenere, pwodui - generate

jenere - generous

jenetik - genetics

jenèz - genisis

jenn gason - chap (young man)

jenn - embarrassment

jenn - young

jennen, jis - narrow

jennen - burden (oneself)

jennen - embarrass

jennen - uncomfortable, feel

jennjan - lad

jenou - knee

jeografi - geography

jeometri - geometry

jete, voye - cast v

jete - dump v

jeyan - giant

Jezuit - Jesuit

ji - juice

jidisye - judicial

jij, (v) jije - judge

jije - judge (v)

jijman - judgment

jijman - verdict

jimnastik - gymnastic

jimo - twin

jinyò - junior

jip - skirt

jire, sèmante - swear

jiri - jury

jis, aptopriye - apt

jis, legal, (time)

jis, jiska - till

jis, ekitab - fair adj

jis - even adj

jis - even

jis - narrow

jiska, jiskaske - until

jiskaske - until

jistifikasyon - plea n

jistifye, eksplike - account (v)

jistifye - justify

jistis - justice

jiwi, rejwi, benefisye - enjoy

jodi - today

jòn - yellow

jònze - yolk

jou, jounen - day

jou - cheek

jouk - up to

joumou, kalbas - squash n

jounal pèsonèl - diary

jounal, dosye, (v) note - og

jounalis - journalist

jounen - day

joure, avèti - admonish

joure, modi - curse v

joure - blame

joure - blame v.

joure - castigate v

joure - castigate

joure - insult (v)

jovyal - mellow

Juli - Julie

juyè - July

jwe ak - fiddle v

jwè - gamble

jwe - joke around

jwe - play

jwenn - find

jwenn - locate

jwenn - reach v

jwèt - game

jwèt - toy

jwif - jew

Jwif - Jewish


Kka, kès, bwat - case

ka galon, ka - quart

ka - quart

kab, telegram - cable

kab - wire

kabann - bed

kabicha - nap

kabin - cabin

kabinaj bwa - junkwood

kabinè - office

kabrit - goat

kabwèt - carriage

kach - cash n

kach - cash

kache, sere, foure - hide v.

kache - conceal

kachèt - cache

kacho - jail

kadans - beat

kadans - cadence

kadav - corpse

kadinal - cardinal

kadna, (v) kadnase, bloke - lock

kadna - padlock

kadnase, bloke - lock (v)

kado, don - gift

kado - present n

kafe, bistro - pub

kafe - bar

kafe, bwat - cafe

kafe - coffee

kafou - intersection

kajole - coax v

kakas - carcass

kal - bit

kalalou - okra

kalamite - calamity

kalbas - gourde (food)

kalbas - squash n

kale - beat v.

kale - beat

Kalifòni - California

kalifye - qualify v.

kalite, tèl - such

kalite - attribute n

kalite - quality

kalkile - calculate

kalm - calm

kalmason - snail

kalme - calm v

kalòj - cage

kalomnye - slander

kalonnen - pelt v

kamera, kodak - camera

kamyon - truck

kan sa - so-so

kan, kilè, likè - when

kanape - couch

kanbriyolè - burglar

kandida - candidate

kangourou - kangaroo

kanistè - can n

kanmarad - commarade

kanmenm - indeed

kanna - duck

kann - cane

kannay - scoundrel

kanno - gun

kanpagn - campaign

kanpe - pick v (something up)

kanpe - raise v

kanpman - camp n

kanson - pants

kanson - slack n

kantin - canteen

kantite - quantity

kaoutchou - rubber

kaoutchou - tire n.

kap - kite

kapab - able

kapab - can v

kapacite - capacity

kapital - capital

kapon - coward

kapris - fad

kapris - whim

kaptif - captive

kaptire, bare - capture v

kaptive - captivate

kapwonnen - faith v

karakteristik, mak - feature

karakteristik - characteristic

karakterizasyon - characterization

karakterize - characterize

karant - forty

karate - karate

kare, odasye, temerè - bold

kare - plain adj

kare - square adj

karès - caress n

karòt - carrot

karyè - career

karyè - quarry

kase ande - asunder

kase, kraze, brize, separe - break v.

kase boujon - nip

kase - slim down

kaskèt - chap n

kasròl, bonm - pan n

kat jwe - card

kat fwa - quadruple

kat, kat jwe - card

kat - four

kat - map

katolik - catholic

katreven - eighty

katrevendis - ninety

katye (adj) onka - quarter

kav, gròt - cave

kav - cellar

kavya, ze - caviar

kaw, boustabak - raven

kay - dwelling

kay - house

kazèn - barracks

kazino - casino

kazwèl - timid

ke, ki - which

ke bèf - oxtail

kè, mitan - heart

ke - tail

kèk - few

kèk - some

kèlkeswa - whatever

kenbe, sere - keep

kenbe - catch

kenbe - contend v

kenbe - contend

kenbe - endure

kenbe - hang (in there)

kenbe - hold

kenbe - withhold

kenz - fifteen

kèplen, noze - qualm

kès, bwat - case

kesyon, (v) kesyone - question

kesyon, lyezon - affair

kesyone - question (v)

keyi - pluck

ki - which

Kiba - Cuba

kibò - where

kichoy - something

kidnape, anlve - abduct

kijan, kòman - hoe

kijan - how

kikote, kibò - where

kilè, likè - when

kilès, ke, ki - which

kilès - who

kilomèt - kilometer

kilt - cult

kilti, koutcha - culture

kiltivatè; abitan - farmer

kimoun, kilès - who

kirye - curious

kisa - what

kite, lese, pati, sotu - leave

kite, lage - let v.

kite, lage - quit

kite - abandon

kite - break up (relationship) v.

kiyè - spoon

kizin, lakizin - kitchen

kizinye - cook (male) n

kizinyè - cook (female) n

klakxonn - horn

klarifye - clarify v

klas - class

klase - range v

klasik - classic

klè, transparan, nèt - clear adj

klè, kare - plain adj

klè - distinct

klè - explicit

kle - key

klèje - clergyman

klere, eklere - bright adj

klere, fò - brilliant

klere, briye - shine v.

klere - light up

klere - flash v

klere - sparkle c

klik - gang

klima, tan - weather

klòch, kòch - bell

kloròks - bleach

klou, (v) kloure - nail

kloure - nail (v)

knoje - holiday

kò kraze - lassitude

kò - body

kò - self

koabite - cohabit v

kòb - money

kòbi; santim ò - cent

kòch - bell

kòche, rape - rasp v

kòche - abrade

koche - flay

koche - skin v.

kochon - hog

kochon - pig

kochon - pork

kochon - swine

kòd - cord n

kòd postal - zip code

kòd - rope

kòd - string

kodak - camera

kòde - plait v

kodenn - turkey

koefisyan - coefficient

koèsan - merchant

kòf - trunk

kòfrefò - safe n

koka kola - Coka-cola

kòk - coconut

kòk - rooster

koken - artful

koken - knave

koken - rascal

kokenn - fantastic

koki - shell

kòkraz - sore

kòl, chenn - collar

kola - kola

kolabore, soutni - collaborate v

kolasyon, dejne - breakfast

kole zorèy - perk up ones ears

kole, ajoute - append

kòlè, kout san - anger n

kole - attach

kòlè - bile

kole - couple v

kole - couple

kole - flush adj

kole - glue v.

kole - piece v

kolekte - collect

koli - pack n

kolon, depwen - colon

kolòn, pilye - column n

kolonèl - colonel

kolonyal - colonial

kolore - color v

kolore - dye

kom, menm ak - as

kòman, konbyen - how much

kòman - hoe

komandan - commander

kòmande, òdone - commend v

kòmande - command v

kòmande - lead

kòmande - order v

kòmande - rule v

kòmann - command n

kòmann - order n

kòmanse - begin

kòmanse - commence

komen - common

komès, negòs - commerce

komèt - commit v

komik, desen anime - cartoon

komik - funny

komik - silly

kominal - communal

kominate - community

kominikasyon - communication

kominike - communicate v

komisyon - commission

komisyon - purchase

komisyon - purchase n

kòmsi - as if

komunyon - communion

kon sa - as that

kon - like

kòn, klakxonn - horn

konbit, rasanbleman - gathering

konbyen - how many

konbyen - how much

kondane - condemn

kondane - convict n

kondi - pipe v

kondiktè - driver

kondisyon - condition

kondisyone - conditioned

kondui - conduct v

kondui - drive

konduit - conduct n

konekte - connect

konesans, save - knowledge

konesans, zanmi - acquaintance

konesans - understanding

konèy - advice

kònèy - crow

konferans - conference

konfese - confess v

konfime - confirm

konfiti - preserve n

konfizyon - confusion

konfò, amenajman - amenity

konfò - comfort n

konfòm - conform adj

konfòme - conform v

konfòtab - comfortable

konfwonte - confront v.

konjekti - conjecture n

konjeste, bouche - congest

konjeste, bouche - congest v

konjige - conjugate

konjile - freeze

konjwen - conjoin n

konkeri - conquer

konkli - conclude

konklizyon - conclusion

konkou, konpetisyon - competition

konkou - contest n

konkou - contest

konkrè - concrete adj

konmarad - comrade

konn - used to

konnen - know

konomi domestik - home economics

konpanyi - company

konpare - compare

konparezon - comparison

konpayon - escort n

konpetan - capable

konpetisyon, konkou - contest n

konpetisyon - competition

konplè - complete adj

konplete - complete v

konplètmen - wholly

konplike - complicate

konplike - elaborate adj

konplote - plot v

konpòte - behave

konpòtman - behavior

konpoze, alyaj - compound n

konpoze - compose v

konprann, konpreyansyon - comprehension

konprann - comprehend

konprann - understand

konprann - wit

konpreyansyon - comprehension

konsa menm, vrèman - really

konsa - like this/that

konsanti, dakò - agree

konsanti - consent

konsantrasyon - concentration

konsantre - concentrate

konsekan - important

konsèp - concept

konsèy - council

konseyev - advisor

konsidere - consider

konsidere - regard v

konsila - consolate

konsilte, mande konsèy - consult v

konsole - console v

konsolide - consolidate

konsonmen - smoulder

konstan, èmanan - constant adj

konstant - constant n

konstitisyon - constitution

konstitisyonèl - constitutional

konstitye - constitute v

konstrui - construct v

konstwi - build

konstwiksyon - construction

konsyans - conscience

kont, opoze - against

kont, (v) jistifye, eksplike - account

kont - enough adv

kont - enough

kont - story

kont - tale

kontamine - contaminate

kontan, ere - happy

kontan - cash adj

kontan - glad

kontan - jolly

kontanple, gade - behold

kontanple - gaze

kontantman, lajwa - joy

konte - count v

kontinye - continue

kontinye - proceed

kontni - content n

kontòsyone - contort

kontoune - bypass v

kontra - contract

kontraryete, chagren - chagrin n

kontre ak, fè konesans - meet

kontre ak, fè konesans - meet v

kontrè, opoze - contrary

kontre - encounter

kontredi, kontrekare - contravene

kontredi - contradict

kontrekare - contravene

kontrenn - coerce

kontrenn - constrain

kontrenn - constrain v

kontribye - contribute

kontrole, egzamine - examine

kontrole - inspect

konvalesans - remission

konvansyon - convention

konvansyon - couvenant

konvansyon - couvenant n

konvenk - convince

konvnab - proper

konvoke, reyini - convene

konvoke - summon

konvwate - lust

konyak - cognac

konyensidans - coincidence

kopi - copy n

kopye - copy v

kòrèk - correct adj

koresponn, ekri - correspond

koridò, òl - hall

korije, revize - revise v

korije - amend

korije - correct v

kòronp - bribe

koryas - coarse

kostim - jacket

kostim - suit

kòt, zokòt - rib

kòt a kòt - side by side

kote, andwa - place n

kote - side n

koton - cotton

kou, (v) frape ak pye - kick

kou, kan, kilè, likè - when

kou ( a hit with a stick = kou d baton) hoarse - hit n

kou, chòk - blow n.

kou - bump n.

kou - bump

kou - neck

kou - time

koub - curve

koube - bend

koube - bow v

kouche, etann, blayi - lay

kouche - go to bed

kouche - set (the sun ...s)

koud, (seeds) simen - sew

koud - elbow

koud - join

koukou - owl

koukouy - firefly

koulè - color n

koule - dive

koule - flow

koule - leak v

koule - run down v.

koule - sink v

koulèv - serpent

koulèv - snake

kounye-a - now

kounye-a - presently

koup, pè - couple n

koupab - guilty

koupe swaf - quench (thirst)

koupe, kase boujon - nip

koupe - love, make

koupe - chop v

koupe - cut v

koupe - incise

koupe - interrupt

koupe - sex, to have

koupe - sharp

kouraj, pwisans - strength

kouraj - courage

kouraj - mettle

kouran - fluent

kouran elektrik - current n

kouran - current adj

kourandè - draft n

kouri dèyè, chase - chase v

kouri, prese - hurry

kouri ale bè rout - run away v.

kouri - run

kous - course n

kous - race (contest) n

kousen - cushion

kout - concise

kout san - anger

kout chapo - salute

kout - concise

kout fwèt - lash

kout san - stroke n

kout san - anger n

koutcha - culture

koute - cost v

koute - listen v.

koutje - regard n

kouto - knife

koutpwen - jab

koutwa - courteous

koutye - broker

kouvèti, proteksyon - cover n

kouvèti, bouchon - lid

kouvèti, lenn - quilt

kouvèti - blanket

kouvri ak kouch - coat v

kouvri - cover v

kouzen - cousin (male)

kouzin - cousin (female)

kòz, lakòz, rezon - cause

koze - chat v

koze - conversation

koze - talk n

koze - talk v

krache - saliva

krache - spit v

krak, fant - crack n

krake - creak v

kranpe, (up) leve-kanpe - stand v

kranpon - clamp n

krapo - frog

kras, pousyè, salte - dirt

kras - filth

kras - stingy

kravat - tie n

kraze, brize, separe - break v.

kraze, toufe - quash

kraze, erente - frazzle

kraze-brize - evil, to d

kraze - crash

kraze - crush v

kraze - destroy

kraze - mash

kraze - mash v

kraze - run over v.

kraze - smash v

kraze - squash v

kre - hollow

kredi - credit n

kredite - credit v

kredo - creed

krèm - cream

kretyen, etan - being

kretyen, etan - being

kretyen vivan - human being

kretyen - Christian

kretyen - creature

kreyati, kretyen - creature

kreye - create

Kreyòl natif natal - authentic Creole

kreyòl - Creole adj

kreyon - pencil

kri, grosye - crude adj

kri - raw

kribich - crayfish

krich - jug

krich - pitcher

krim - crime

kriminel - felon

kripya, ava - avaricious

krisifye - crucify v

kriye - cry v

kriye - sob v

kriye - weep

kriye - yell

kriz - bow

krocha - bent over

krochi - askew

krochi - crooked

krochi - skew

krout, myèt - crumb

krout - crust

krout - rind

ksite - excite

kuis - thigh

kuiv, leton - brass

kuiv - copper

kwa - cross

kwafè - barber

kwaze, elve - breed v

kwaze - cross v

kwaze - cross

kwazyè - cruise

kwè - believe

kwè - think

kwen, bout - edge

kwen - corner n

kwense, bare - corner v

kwòk, zen, (v) kwoke - hook

kwòk, dan - fang

kwoke - embrace

kwoke - hang

kwoke - hook (v)

kyiyèl, mechan - cruel


Ll`j, (v) ebèje, bay ladesant - lodge

la pou toutan - forever

la pou toutan - forever

la, prezan - present adj

la kochon - bacon

la - art

la - lard

la - there

laba - yonder

labou - mud

labouyl - porridge

labrim - mist

labrin - dusk

lachanm - senate

lachas, (v) chase - hunt

lacho - lime

ladesant, tonnèl - shelter n

lafimen - smoke n

lage, libere - release

lage, ranvwaye - dismiss

lage, abondone - give up

lage, abandone - forsake

lage - drop v

lage - let v.

lage - loaf v

lage - quit

lage - throw

lage - untie

lagè - war

laglwa - glory

lagras - grace

laj , sifizan - ample

laj, liberal - broad

laj , sifizan - ample

laj - age n

laj - large

laj - wide

lajan, kach - cash n

lajan, kòb - money

lajan - currency

lajan - silver

lajè - width

lajenès - youth

lajistis, jistis - justice

lajwa - joy

lak - lake

lakay - home

lake, ke - tail

lakizin - kitchen

lakòl - glue

lakomun - city hall

lakou siprèm - supreme court

lakou - court

lakou - yard

lakòz, rezon - cause

lakre - chalk

lalin - moon

lalwa, lwa, dwa - law

lam - blade

lamòd - fashion

lamòd - vogue

lan - annual

lanbe - lick

lanbinen, ranse - dawdle

lanbinen - dally

lane - year

lanèj, nèj - snow n

lanfè - hell

lang - language

lang - tongue

lank - ink

lanmè, loseyan - sea

lanmò - death

lanmou - love

lanouriti - food

lantèman, fineray - funeral

lantouray - fence

lanuit, nuit - night

lapè - fear n

lapè - peace

lapèch - catch n

lapen - rabbit

lapenn - pain

laperèz - fright

laplenn - plian n

lapli - rain n

lapolis - police

lapòs - post office n

laprès - press (news) n

lapryè - prayer

lari - street

larivyè - river

larouze - dew

las - asthma

lasajès - wisdom

lasante - health

lase - lace

lasosyete - society n

lasoup - soup

latè, tè - earth

Laten - Latin

laterè - terror

lavalas - flood n

lavalas - flood

lavalas - flooding

lavalas - torrential rain

lavant - sale n

lave - wash v

laverite, verite - truth

lavi, vi - life

lavil - city

lavil - downtown

lavil - town

lavni - future

lay - garlic

le pli vit ke posib - as soon as possible

le, kou, kan, kilè, likè - when

lè - air

lè - hour

lè - time (when)

lèd, efreyan - hideous

lèd - ugly

legal rezidan - legal resident

legal - illegal

legal - just (time)

legal - legal

legim - produce n

legim - produce

legim - vegetable

legliz - church

lejand - caption

leje - light (weight) (adj)

lekèl segondè - high school

lekòl - school

lemonn - world

lendi - Monday

lenmi - enemy

lenmi - foe

lenn - linen

lenn - quilt

lenstriksyon - instruction

lentansyon - intent

lepase - past

lès - east

lese, pati, sotu - leave

lesiv - wash n

leson - lesson

lesovè - savior

lespir, move zè - spirit

lèspri - intelligence

lespwa, (v) espere - hope

lèst - agile

lestomak - stomach

leta, eta - state n

lèt - letter

lèt - milk

lete - summer

lètkaye - curd

leton - brass

lèv - lip

levanjil - evangel

leve kanpe - the sun rises

leve, pouse, soti - protrude

leve, monte - lift

leve, drese, kanpe - raise v

leve-kanpe - stand (up)

leve - get up

leve - rise

leve - wake up

leven - yeast

leza, zandolit - lizard

lèz - ease

leze - light

li, fè lekti - read

li-menm - herself

li-menm - itself

li - he

li - her

li - it

li - she

lib - free (..of charge)

liberal - broad

liberasyon - release n

libere - release

libète - freedom

libète - liberty

librèman - freely

lightning bug - koukouy

likè - liqeur

likè - when

likid - fluid

likid - liquid

limanite - mankind

limen - light v.

limen - on

limit - extent

limite - limit v.

limyè - light

linèt - eyeglasses

linivè - universe

liny, tounen - trip n

lis - list

lis - smooth

lisans, pèmi - permit n

lisid, tèt klè - lucid

lisid - sane

lit, boule - struggle n

lite - perservere

lite - struggle v

lite - wrestle

literati - literature

liv - book n.

liv - manual n

liv - pound

livè - winter

liy, bò lari - lane

liy - line

lizib - legible

lizyè - border

lizyè - hedge

lò - gold

lòd, kòmann - order n

lòd - commend n

lòdè - odor

loje - accommodate

lokal, peyi, natif-natal - local

lokalize, jwenn - locate

lokatè - tenant

lòlàj - clock

lomisyon - errand

lon tan - a long time

lon - long

lonbraj - shade n

lonbraj - shadow

lonbrik - belly button

lonbrik - umbilical cord

lonè - honor

longè - length

lontan - past, in the

lopital - hospital

loraj - storm

loray - thunder

loseyan, oseyan - ocean

loseyan - sea

lòt bò dlo - across the water

lòt - other

lòtbò, aletranje - abroad

lòtbò - beyond

lotè, ekriven - author

lote - allot

lotèl - hotel

lotòn - autumn

lotri - lottery

lou, peze - heavy

louch - ladle

lougarou - werewolf

lous, ous - bear

louvri - open

luil - oil n

luile - oil v

lwa - god

lwa, dwa - law

lwaye - rent n

lwaye, (v) lwe - lease

lwazi - leisure

lwe - lease (v)

lwe - rent v

lwen - aloof

lwen - away

lwen - far

lwen - remote adj

lwès, nan lwès - west

lyas - bundle

lyen, (v) relye - link

lyezon - affair

lyon - lion


Mmach - step

machandaj - bargaining

machande - bargain v.

machande - haggle

mache, fonksyone - function v.

mache - chew v

mache - market

mache - walk v

mache - work (to function)

machin, vwati - car

machin - machine n

machin - engine

machin - vehicle

machwa - jaw

machwè - snout

madanm, (pl. medanm) - woman

madanm, fanm - wife

madanm - lady

madi - Tuesday

madjigridji - scribble v

magazen, boutik - shop n

magazen - store n

magouy - enigma

magouyè - lucre

majik, sanp - magic

majistra - magistrate

majò - major n

majore - overcharge

majorite - majority

mak, tach - mark n

mak - feature

mak - make n

makak - monkey

make - mark v

make - miss

mal; move - bad

mal - ache

mal - male

mal - wrong

malad - ill

malad - sick

maladi - disease

maladwa - clumsy

maladwa - clumsy adj

malè - misfortune

malediksyon - curse n

malen - cunning

malerezman - unfortunately

malfini, alfini - hawk

malfini - eagle

malgre, byenke - although

malgre - despite

malgre - in spite of

malis - malice

malkalkile - miscalculate

malmennen - torture v

malonnèt - rudeness

malonnèt - unkind

malpwòp - nasty

maltrete - harm

maltrete - mistreat

malveyan - malevolent

maman poul - hen

mamè, chèsè - nun

manb - member

manch, (v) manyen, touche, okipe - handle

manch - sleeve

manda, chèk - warrant

mande konsèy - consult v

mande, sipliye - beg

mande - ask

mande - demand v

mande - request v.

mandyan - beggar

mango - mango

mani - vice

manifestasyon - manifestation

manifoul - manifold

maniskri - manuscript

manje , repa - meal

manje midi - lunch

manje chiklet - chew gum v.

manje, lanouriti - food

manje midi - lunch

manje - aliment

manje - eat

mank, (v) manke - lack

manke kenbe - almost catch

manke kenbe - almost (almost catch)

manke - lack (v)

manm, manb - member

manman - moth

mannken - puppet

mansyo, gro kay - mansion

mansyone - mention

mant - mint

mantal - mental

mantalite - mentality

manti, boul - lie

manti - false

manti - fib n

mantlè, djòlè - liar

manto - coat n

manton - chin

manyak - captious

manyèl - manual adj

manyen, touche, okipe - handle (v)

manyen - touch v

manyifik - magnificent

mare, bande - tie v

mare, sere, ponyen - clench v

mare min - frown

mare, uni - bind

mare min - frown v

mare - chained

mare - fasten

mare - tie down

mare - unite

mare - weave v

marekaj - marsh

mari - husband

maron - brown

maryaj, sendika - union

maryaj - marriage

maryaj - wedding

marye, kole - couple v

marye - marry

mas, gro moso - lump

mas - March

mas - mass

masaje - rub v

masakre - masacre

mask - cloak n

maske - mask , wear a

mat - dull

matant - aunt

match - match

match - match n

matche - match v

matematik - mathematics

maten - morning

matènite - maternity

materyèl - material adj

materyo, matyè - material n

Matia - Martinique

matlo - mate n

mato - hammer

matyè, problem - matter

matyè - material n

matyè - material

mawon - evade

mayi - corn

mayi - maize

me - May

mèb - furniture

mechan - cruel

mechan - wicked

medikal - medical

medite - meditate

medya - media (news)

mefyans - mistrust n

mefye - beware

mefye - mistrust v

mèji - mercury

mekontantman - discontent

mèkredi - Wednesday

melanj - mix n

melanje, v mele - mix v

melanje, mele - entangle

mele, anbouye - ravel v

mele - confused

mele - confused adj

mele - entangle

mele - mix v

mele - mixed up

mele - tangle

meli melo - fuss

memwa - memory

men wi - of course

men, sepedan, poutan, epoutan - however

men - but

men - hand

men - here

menas - menace n

menas - threat n

menase - threaten v

menm, parèy - alike

menm, parèy - alike

menm ak - as

menm - even adv

menm - same

menm - very (the same)

menmen, papa - enormous

mennen - bring

menòt - handcuffs

mens - slim

mentni - argue

mentni - maintain

mepri - contempt

meprize - look down on

meprize - scorn v

merit - merit n

merite - deserve

merite - merit v

merite - worthy

mesaj - message

mesye, moun, nèg, nonm - man

mèt - may

mèt - owner

mete sou pye - put under way

mete, poze - place v

mete, depoze, sere, foure, etenn - put

mete - get down

mete - wear v

mètkay - host

metòd - method

metrès, sou kote - mistress

mètri - bruise v

metrize - master v.

metye, pwofesyon - profession

metye - trade n

mèvèy - wonder n

meyè, pi bon - best adj

mezi - measure n

mezire - measure v

mi, panno - wall

mi, apwen - ripe

mi - mature

midi - noon

mijote, konsonmen - smoulder

mil - thousand

milisyen - militia man

militan - militant

milyon - million

min - mine n

minè - minor

ministe - minister (government)

minit - minute

minorite - minority

minrè - ore

mirak - miracle

mis - nurse

misk, musk - brawn

miskle, muskle - brawny

mistik - mysterious

misyon - mission

misyonè - missionary

mitan - heart

mitan - middle n

miwa, glas - mirror

miwate - gleam

miyò - best adv

miyò - best

mizè - misery

mizè - wretch

mizerab - wretched

mizik - music

mizik - tune

mo, pawòl - word

mò - dead

mobilizasyon - mobilization

mòde - bite

modèl, egzanp - pattern n

modèl - model

modele - pattern v

modere - moderate

modès - humble

modi - curse v

modi - curse

modi - damn v

modil, modèl - model

mòflè - exhaust n

moke - fun, make .. of

moke - mock

mòksis - sullen

moleste - molest

moman - instant (n)

moman - moment

mòn, montay - mountain

mòn - hill

mòn - mount

monnen - change n

monnen - coin n

monnonk - uncle

mons - monster

monsenyè - archbishop

mont - watch n

montan, total - amount

montan - proceeds

montay - mountain

monte grad - promote

monte paten - skate

monte - ascend

monte - ascent

monte - assemble

monte - erect

monte - erect v

monte - get in a vehicle

monte - go up

monte - lift

monte - ride v

montre, anseye - teach

montre - impart

montre - indicate

montre - indicate

montre - instruct

montre - point v

montre - show v

moso, pyès - piece n

moso, pyès, pati - part

motè, machin - engine

motè - motor

motive - motivate

mou - soft

mouch - fly n

mouche, soufle, sonnen, vante (the wind ...s) - blow v.

mouchwa - handkerchief

moulen, mache - chew v

moulen - grind

moulen - grinder

moulen - mill

mouman - movement

moumou - bathrobe

moun mòn - hillbilly

moun, nèg, nonm - man

moun, imen - human

moun, pèp - people

moun - person

mouri, mò - dead

mouri grangou - starve

mouri - deaden

mouri - deaden

mouri - die

moustach - moustache

mouton - lamb

mouton - mutton

mouton - sheep

mouvman - motion

mouye, mwat - damp

mouye - humid

mouye - moist

mouye - moist

mouye - wet

move, mal - wrong

move, fache - mean adj

move tan - bad weather

move tan, loraj - storm

move zè - spirit

move - evil

musk - brawn

muskle - brawny

mwa - month

mwat - clammy

mwat - damp

mwatye - half (n)

mwayen, dous - mild

mwayèn - average

mwayèn - mean n

mwayen - means

Mwayennoryan - Middle East

mwen - me

mwen - my

mwenn - least

mwens, mwenn - least

mwens - less

mye, miyò - best adv

myèl, abèy - bee

myèt - crumb


Nnaje - swim

nan, non, andedan, a, an - in

nan mitan, omilye - between

nan jou ki te (...)-la - on (the day of )

nan mwa fevrye lane 1993 - in February 1993

nan dòmi - asleep

nan lwès - west

nan - into

nan - to

nanm - soul

nansid - south

narin - nostril

nas - fish trap

nasyon - nation

nasyonalite - nationaity

Nasyonini - United Nations

natif natal - homespun

natif-natal - local

natif-natal - native

navige - sail v

nbeli - embellish

ne - kink

ne - knot

ne - node

nèf - new

nèf - nine

nèg, nonm - man

nèg - fellow

nèg - guy

neglijan, vag - lax

neglije - neglect

negòs, antrepriz - venture

negòs, biznis - business

negòs, biznis - business

negòs - commerce

nèj - snow n

nekoulan - noose

nèmal - normal

nemoni - pneumonia

nen - nose

nenpòt, oswa - either

nenpòt, kèlkeswa - whatever

nenpòt - any

nepòt kilè - whenever

nepòt, nenpòt - any

nesans - birth

nesesè - necessary

nesesite - must n

nèt - clear adj

netwaye - clean v

neve - nephew

ni ... ni - neither

ni youn ni lòt, ni ... ni - neither

ni --- - ni - both and

ni - nor

nich - nest

niche, lanbe - lick

nikleyè - nuclear

nimewo - number

nivle - grade

nivle - level (v)

nivo, (v) nivle - level

nizans - nuisance

nnbèsil, idyo - blockhead

nominasyon - nomination

non nò - north

non, andedan, a, an - in

non (adj) okenn - no

non, (v) nonmen - name

non nò - north

nonm, chif, nimewo - number

nonm - man

nonmen, dezinyen - appoint

nonmen - name (v)

nonsans - nonsense

nosif - noxious

nostalji - home sick

nosyon - notion

nòt; biye - bill

note byen - please note

note - note (v)

note - note (v)

notis - notice

nou - our

nou - us

nou - we

noure, bachote - cram v

nouri, bay manje - feed v

nouri - nourish

nout kanson - short n

nouvèl - news

nouvo, nèf - new

Nouyèk - New York

novanm - November

noze - qualm

nsyen, vye - ancient

nuaj, nyaj - cloud

nuit - night

nuizib - malign

nwa, grenn - nut

nwa - black

nwa - dark

nwaye - drown

Nwèl - Christmas

nwi - bother

nyaj - cloud

nyès - niece


Oo diab - to the devil

obeyi - obey

obeyisan - obedient

obèz - obese

objè - object

objektif - objective

objktif - goal

obligatwa - obligatory

obsede - obsess

obsèn - obscene

obsèvayon - observation

obsève - observe

obstak - obstacle

obteni - obtain

odasye, temerè - bold

odè, lòdè - odor

odè -bout

odè

òdinè, selon lizaj - usual

òdinè, banal - ordinary

odiyans - audience

òdone - commend

òdone - commend v

oeng, kripya, ava - avaricious

òf, pari - bid

òf - offer n

ofans - offense

ofanses - offend

òfelen - orphan

ofisye, jandam - officer

ofri - offer v

og - note (v)

òganizasyon - organization

òganize - arrange

ogmantasyon, (v) ogmante - increase

ogmante - add

ogmante - increase (v)

òj - barley

okazyon - occasion

okenn kote - nowhere

okenn - none

okèt - hiccup

okipe, pran - occupy

okipe, afere - busy

okipe - handle (v)

okipe - handle

okouran - abreast

oktòb - October

òl - hall

olay - fowl

olèj - college

oliv - olive

olye - instead

òm - shape

omilye - among

omilye - between

omilye - middle adv

on dire - one would say

on moman - awhile

òne, dekore - adorn

onèt, konvnab - proper

onèt - honest

onfle, bonbe - bulge 'v.

onfwa, yon sèl fwa - once

onkal - jar

onlòt, youn lòt - another

onvèsasyon, koze - conversation

onz - eleven

operasyon - operation

opinyon - opinion

opòtinite - opportunity

opoze - against

opoze - contrary

optimis - optimist

oral - oral

oralman - orally

oranj, abriko - amber

orè - scent

orè - schedule n

orijin - origin

orijine - originate v

orizantal - horizontal

osede - possess

oseyan - ocean

osinon, ou - or

osinon - else

ositou - also

ospitalite - hospitality

oswa, oubyen, osinon, ou - or

oswa - either

otan, kom, menm ak - as

otan - so

ote sèy - mourn

otè, lotè, ekriven - author

ote-desann - go back and forth

otès - hostess

oto, machin, vwati - car

oto - automobile

otobis - bus

òtograf, ètograf - spelling

otorite - authority

otorizasyon - authorization

otorize - allow

otorize - empower

otou, anviron, anviwon - around

ou-menm - yourself

ou - or

ou - you

ou - your

oubyen, osinon, ou - or

oun, endividi - individual (n)

ous - bear

out - August

ouvri - extend

ouvriye, travayè - worker

ozetazini - in the U S


Ppa janm - never

pa sipriz - aback

pa vre, manti - false

pa dakò - differ

pa janm - never

pa fon - shallow

pa dakò - disagree

pa vre, manti - false

pa ekzanp - for example

pa, mach - step

pa kontan - unhappy

pa - by (agent)

pa - not

padsi - overcoat

pafen - perfume

pafwa - sometimes

paj - page (of book)

Pak - Easter

pak - park

pake - batch

pake -chaff n

pake, lyas - bundle

pake, koli - pack n

pake - batch

pakèt - bunch

pakèt - package

pal - dim

pal - faint adj

pal - pale

pale - speak

pale de - speak of

pale, koze - talk v

palè - parcel n

palman - parliament

palmante - parley v

palpite - beat (heart)

pami, omilye - among

pan - ours

panche, apiye - lean

pandan, tandiske - while

pandan twa dènye ane-yo - during the last two years

pandan - during

panik - panic n

panike - panic v

pankat - sign n

pann, kwoke - hang

pann - breakdown

panno - wall

panse, kwè - think

panse - thinking

panse - thought

pant, enklinasyon - inclination

pantalon, kanson - pants

pantalon - trousers

pantan - astound

pantan - startle

pantlon, kanson - slack n

panye - basket

panyol, panyèl - Spanish

panzou pouvwa - seize power

papa, pè - father

papa - daddy

papa - enormous

pap - pope

papay - papaya

papiyon lanp - gnat

papiyon lanp - moth

papiyon - butterfly

papye twalèt - tissue

paradi - heaven

paradi - paradise

paralèl - parallel

paralize - palsy

paralize - paralize

paran, fanmi - parent

paran, fanmi - relative

paran - kin

parapè - rail

parapli - umbrella

parayj - betting

parazit, vèmin - vermin

pare, detounen - ward

pare - ready adj

parese - lazy

parese - sluggard adj

parèt, sanble - appear

parèy - alike

pari - bid

paryaj - wager n

parye - bet

parye - wager v

pasaje - passenger

pasdlo, ti rivyè - brook

pasè tout - than all

pase - hand v

pase - happen

pase - happen

pase - iron v

pase - occur

pase - pass

pase - sift v

pase - switch v

pase - take place

pasèl, teren - plot (of land) n

pasifik - pacific

pasifik - peaceable

pasifik - peaceful

pasifikman - peacefully

paske, akòz - because

paske - for

paspò - passport

pastan, lwazi - leisure

pastè - minister (religious)

pastè - pastor

pasyans - patience

pasyel - partial

pasyon - passion

pat zannimo - hoof

pat farin - dough

pat, grif - paw

pataje - share

patat - (sweet) potato

patat - sweet potato

patch, pyès - patch n

patche, rakomode - patch v

patè - garden

pati politik - party

pati, sotu - leave

pati, fèt - party

pati, sotu - leave

pati - depart

pati - escape

pati - part

pati - take off (leave) (fly)

patikilye - particular

patikilyeman - particularly

patinen - skid

patisipe - partake

patisipe - participate

patispasyon - participation

patisri - pastry

patnè - chum

patoje - wade

patou - everywhere

patriyot - patriot

patron - boss

pave, asfalt - pavement

pawèl - parole

pawòl - word

pay, chalimo - straw

payas - decoy

paye - paper

pé etranje - xenophobia (adj)

pè, prèt - priest

pè, efreye - afraid

pè - couple

pè - couple n

pè - father

pè - favor v

pè - fear v

pè - pair n

pèch - peach

peche - fish v

pechè - fisherman

peche - sin v

peche - sin n

pechè - sinner

pedal - pedal n

pedale - pedal v

pèdi - lose

pedi - misguide

pèfomans - performance

pemanans - permanance

pèmèt, otorize - allow

pèmèt - permit v

pèmi - permit n

pèmisyon - permission

pen, bisuit - bread

pen grye - toast n.

pen, (v) flannen - loaf

Pènama - Panama

penetre, antre - penetrate

penitan - boring

pens - pincers

penti - paint n

pentire - paint v

peny - comb

pèp - people

pepinyè - nursery (plant)

peri - perish

perime - lapse (v)

peròl - wage n

peryòd, kriz - bow

peryodik - periodic

pèse - pierce

pèsekite - persecute

pèsi - parsley

pèsiste - persist

pèsonèl - personnel

pèsonn - nobody

pespektiv - outlook

pèsuade - persuade

pèt, chagren - loss

pete, gaye, provni, plede - arise

pete - burst

pete - erupt

pete - explode

petèt - maybe

petèt - might adv

petèt - perhaps

petròl - petrol

peye - pay

peyi, natif-natal - local

Peyi Dayiti - Haiti

peyi - country (nation)

peyi - domestic adj

peyi - folk

peyizaj, jaden flè - landscape

peyizan, abitan - peasant

peze - depress

peze - extort

peze - heavy

peze - press v

peze - weigh

pi mal - worse

pi bon - better

pi grav - even worse

pi bon - best adj

pi devan - further down

pi bon - best

pi....pase - more adv

piblisite - advertisement

pibliye - publish

pijon - dove

pijon - pigeon

pik - pick n

pikan - thorn

pike - keen

pike - prick v

piknik - picnic

pil fatra - dump n

pil - heap

pil - pile n

pilsab - dune

pilwen - farther

pilwen - further

pilye - column n

pilye - column

pilye - pillar

piman - pepper

pinèz, ensèk - bug n.

pinèz - flea

pinga! - watch out

pinga - be careful

pini, reprimande - punish

pini - defy

pini - forbid

pinisyon - punishment

pip, tiyo - pipe n

pirifye - purify

pis, pinèz - flea

pisans - might n

pisans - power n

pisin - pool

pisin - swimming pool

piti, enpe - little

piti - small

pitit gason, fis - son

pitit, timoun - child

pitit fi, tifi - daughter

pito - prefer

pito - rather

pitye - mercy

pitye - pity n

piu - well n

piyajè - looter

plafon - ceiling

plaj - beach

plake - affix

plamye - palm

plan - plan

plan - seed

planch - board n.

plannen - pawn

plant - plant n

plantasyon, jaden - farm

plante - plant v

plas rezève - reserved seat

plas, espas - space

plas - square (plaza)

plasebo - placebo

plat - dish

plat - flat

platfòm, pon - deck

plato - valley

plè kontante, tanpri - please v

plèd, jistifikasyon - plea n

plede, enplore - plead

plede - arise

plen - fill

plen - full

plèn - plane (flat area)

plenyen - complain

plezi - delight

plezi - fun n

plezi - pleasure

pli, ne - kink

pli - curl

pli - fold n

plim - feather

plim - pen

plis - more adj

plis - most

plise - purse v

pliye, koube - bend

pliye - fold v

plizye - many adj

plizye - many

plizyè - several

ploi, janti - polite

plon - lead

plonje, koule - dive

plonje, koule - sink v

plonje - dart v

plonje - dip

plonje - plunge

po - bark

po figi, jou - cheek

po, krout - rind

po - hide (n)

pò, waf - harbor

po - pot

po - skin

pobouch, lèv - lip

pòch - pocket n

pokè - poker

polis, lapolis - police

politik - politics

politikal - political

pòm - apple

pòmdetè - potato

pon - bridge

pon - deck

pon - deck

ponp gaz - gas station

ponp - pump n

ponpe, vole - jump

ponpe - hop up and down

ponpe - pump v

ponyen - clench v

ponyèt - wrist

popilasyon - population

popile - popular

poro - leek

Pòroprens - Port-au-Prince

posede, genyen - own

posede, fè lajan - earn

posib - possibly

posiblite - possibility

positif - positive

pòslèn - china (porcelain)

poste - post v

pòt - door

pòt - entrance

pòtay - gate

pote, mete - wear v

pote, mennen - bring

pòte, direksyon - range n

pote - carry

pòtè - porter

poto, pilye - pillar

poto - post

pòtre - photograph

pòtre - picture n

pou lò m - by myself

pou pi si - make sure

pou kont-(pron.) - alone

pou - in order to

pou - lice

poud - brittle

poud - powder

poukisa - why

poul - chicken

pouli - pulley

poupale - parley n

poupe, mannken - puppet

poupe - doll

pouri, dekonpoze - decay v

pouri ke - provided that

pouri - addle

pouri - rot v

pouri - rotten

pouriti - rot n

pous - thumb

pousantaj, to - rate n

pousantaj - percent

pousantaj - percentage

pouse, soti - protrude

pouse soti - eject

pouse, soti - protrude

pouse soti - eject

pouse - push v

pousè dife - monger

pouse - bump v.

pouse - bump

pouse - jog

pouswiv - pursue

pousyè, salte - dirt

pousyè - dust

poutan, epoutan - however

pòv, endijan - pauper

pòv - poor

povrete - poverty

pòz - pose

poze kesyon - ask a question

poze pye - camp

poze pye - camp v

poze - alight v

poze - place v

poze, - settle (liquid) v

pran pòz - feign

pran van - get a breath of fresh air

pran - to make love

pran hans - attempt

pran odè, pran sant - smell v

pran pòz - feign

pran swen - cherish

pran sant - smell v

pran, obteni - obtain

pran, bare, trape, kenbe - catch v

pran hans - attempt v

pran - get

pran - occupy

pran - pick

pran - take v

pratik - convenient

pratik - regular customer

prbab - probable

pre - near

preche - evangelize

predi - predict

prediksyon - prediction

prefas - preface n

prefer, pito - prefer

preferans - choice

prejije - prejudice n

prekosyon - caution

prekosyon - precaution

premye - first

premye - initial

premyèman - first adj

premyèman - first (at first)

premyèman - firstly adv

premyèman - primarily

prensip - principle

prensipal, santral - main

prensipal - major adj

prentan - spring (the season)

preparasyon - preparation

prepare - prepare v.

prepare - ready

preri - meadow

prese - hurry

presedan - previous

presede, vin anvan - precede

presidan, direkte - chairman

prèske, prèt pou, (almost catch) manke kenbe - almost

presye, chè - precious

prèt pou, (almost catch) manke kenbe - almost

prèt pou - almost
prèt - priest

pretann, sipoze - allude

pretann - pretend

prete - borrow

prete - lend

prete - loan (v)

prèv - proof n

prevni, evite, anpeche - prevent

prevni, acèti - warn

prèxke - practically

prezan - present

prezan - present adj

prezans - presence

prezante - (be) present

prezante - introduce

prezante - proffer

prezève - preserve v

prezidan - president

prezide - preside

pri - cost n

pri - price

pridan - chary v

prim - award

prin - plum

privatizasyon - privatization

prive - private

priye - pray

priyoite - priority

priz kouran - plug n

priz - dash n

priz - grip

prizon - prison

prklame - proclaim

prn menm - oneself

prn pam - mine

problèm, troub - trouble

problem - matter

problèm - puzzle

pròche - draw near

profesè - professor

profesè - tutor n

profi - profit n

profite - profit v

program - show n

program - spectacle

projte - forecast v

prokreye, fè pitit - procreate

prolonje - prolong

promenad - drive n.

promès - promise n

promèt - promise v

prononse, pwononse - pronounce

prononse - voice v.

pròp clean - clean adj

propoze - propose

propozisyon - clause n

proprietè, mèt - owner

propriyete, byen - property

prospere, rive, reyisi - prosper

proteje - protect

proteksyon - cover

proteksyon - cover n

protokòl - formality

prouve - prove

provèb, diton - proverb

provèb, sinonim - byword

provni, plede - arise

prp sou - onto

prp pou, paske - for

ptit-pitit - grandchild

puvri, louvri - open

pwa (rouj)* - bean

pwa - pea

pwa - weight

pwal - hair

pwason - fish n

pwatrin - bosom

pwatrin - chest n

pwav, piman - pepper

pwazon - poison n

pwen, tach - dot

pwen - fist n

pwen - point n

pwenti, egu - acute

pwenti, bwòdè, koupe - sharp

pwisans - strength

pwobabilite - probability

pwochen - next

pwodui - generate

pwofane - profane v.

pwofesyon - profession

pwofesyonel - professional

pwofondè - depth

pwogram aprantisaj - apprenticeship program

pwogram - program

pwononse - pronounce

pwòp - neat

pwòp - tidy

pwopriyetè - landlord

pwosesis - process n.

pwoteste - protest v

pwototip - prototype

pwovizyon - grocery

pye, janm - leg

pye palmis, plamye - palm

pye - foot

pyebwa - tree

pyès, pati - part

pyès - piece n

pyèsteyat - play n

pyete, ankouraje - encourage
Rra - rare adj

rach , aks - axe

rache, keyi - pluck

rache, filange - mince

rache - extricate

rache - snatch

rad, gòlf, bè - bay

rad - clothes

rad - clothing

rad - garment

radi - radish

radyatè - radiator

radyo - radio

radyografi - x-ray

rafal - gust

rafle - scrape v

rafredi - chill v

raj - rage

raje - backwoods

raje, rak - bush

raje - weed

rak, brak - acrid

rak - bush

rakbwa - forest

rakomode - mend

rakomode - mend v

rakomode - patch v

rakonte, relate - relate v

rakonte, di - tell

rakonte - narrate

rale soti - withdraw v

rale, jemi - moan

rale, tire - pull

rale - draw

rale - extract v

rale - stretch v

rale - take out

rale - zoom

raman - rarely

rame - row v

ran - row n

randevou - appointment

ranfòse - reenforce

ranje, òganize - arrange

ranje, repare - repair

ranje - fix

rankontre, kontre ak, fè konesans - meet v

rankontre, reyini, koud - join

rankout - meet n

ranmase, pran, (something up) kanpe - pick v

ranmase, trouve - acquire

ranmase - fork v

ranmase - gather

ranmi, gwonde - roar v

rann kont - find out

rann kont - ascertain

rann souf, egzale - exhale

rann kont - ascertain

rann, tradui (lang) - render

ranni - howl

ranpe, glise - creep v

ranpe - crawl

ranpli, akonpli - fulfill

ransè, voryen - buffoon

ranse - dawdle

ranson - ransom

rantre - accede

rantre - access

rantre - access (v)

rantre - get back

rantre - go in

ranvwaye - defer

ranvwaye - dismiss

ranvwaye - expel

ranyon - rag

ranyon - shabby

rape - rasp v

rapè - report

rapid, vit - rapid

rapid - fast

rapid - prompt

rapid - quick

rapid - swift

raple, fè sonje - remind

raproche - close adj

rapyese , rakomode - mend v

ras kabrit - inbred

ras, rasmoun - race (species) n

rasanble, kolekte - collect

rasanble - accumulate

rasanble - congregate

rasanbleman - gathering

rasin - root

rasire - reassure

rasmoun - race (species) n

rasyon - ration

rat - rat

rate - fail

ravaj - ravage n

ravaje - ravage v

ravèt - roach

ravin, twou - ditch

ravin - ravine

rayi - abhor

rayi - detest

rayi - hate (v)

rayisman, (v) rayi - hate

raz, penitan - boring

raz - bore adj

raz - vague

razè - broke

raze - shave

razwa - razor

razya - raid

razya - raid n

rebèl - rebellious

rebelyon - rebellion

rebò - brim

rechaje - boost

rechèch - research

recho - stove

rèd, san pitye - callous

rèd, rijid, sèk - rigid

rèd - tense adj

rèd - tough

redui, amensi - reduce

refere - refer v

refigye - refugee

refize, rejete - reject v

refize, bese - decline

refize - refuse v

reflechi, panse, kwè - think

reflechi, debat - deliberate v

reflechi - ponder

reflechi - reason v

refòm - reform v.

refren - chant n

rega (v) gade - look

rega, koutje - regard n

règ - rule n

regle - take care of

regrèt - sorry v

regrete - regret v

reinyon - meeting

reisi - succeed

rejè - reject n

rejete - reject v

rejwenn - recover

rejwi, benefisye - enjoy

rejyon, zòn - region

rejyon - zone

reklam, piblisite - advertisement

reklamasyon - claim n

reklame - reclaim

rekòlt - crop

rekòlte - harvest

rekomandasyon - recommendation

rekòmande - recommend

rekòmande - urge

rekomanse - recommence v

rekonesans - gratitude

rekonfòte - comfrot v

rekoni - known

rekonpans - reward n

rekonpanse - reward v

rekreyasyon - recess n

rekrite - enroll

relasyon - relation

relate - relate v

rele fò - shout v

rele sou - rebuke

rele, kriye - yell

rele nan 555 - 5555 - call 555-5555

rele - call v

relijye - religious

relijyez, mamè, chèsè - nun

relye - link (v)

rem tay - waist

remak - remark n

remake - reamrk v

remèd, tretman - cure n

remèd - remedy n

remèt, rann, tradui (lang) - render

remèt - remit

remèt - submit

remò - remorse

remonte, rechaje - boost

ren - kidney

rèn - queen

renmen - like v.

rennen, frennen, kontrenn - constain v

rense - rinse

renye - deny

repa - meal

repare - repair

repase - review v

repati, lote - allot

repete, fò - prominent

repete - repeat v

repitasyon - reputation

repo - rest n

reponn - answer v

reponn - reply v.

reponn - respond

repons - answer n

repons - response

repoze, rete - rest v

repran, rejwenn - recover

repran - take back

represyon - repression

reprezantatif - representative n.

reprezante - represent v.

reprimande, rele sou - rebuke

reprimande, chatye, joure - castigate v

reprimande - punish

reprimande - scold

reprize - darn v

repwodiksyon - reproduction

rès, repo - rest n

resan, ajou - up-to-date

resan - recent

resèpsyon - reception

resevwa - receive

resi, egzak - precise

residans - residence

resipwòk - mutual

resite - recite v.

resò, sous - spring

resous - resource

respè - respect n

respekte - abide

respekte - respect v

respekte - venerate

respire - breathe

responsab - responsible

responsabilite - responsibility

restan - remain n

restan, rès, repo - rest n

restavèk, bòn - servant

restavèk - domestic n

restavèk - maid

restoran - restaurant

restrenn - restrict

retade - delay

retade - postpone

rete, stòp - cease

rete - live

rete - remain v

rete - rest v

rete - stay

rete - stop

retire, rale soti - withdraw v

retire, wete - remove

retire, pouse soti - eject

retire - exclude

retire - exclude

retounen - return

retresi - shrink

rèv - dream

revandike - assert

revanj - revenge

revann - resell v.

reve - dream v

revele, devwale, gaye - reveal

reversebacon - back

revèy, lòlàj - clock

reveye, eksite - arouse

reveye - awake adj

reveye - rouse

reveye - wake v

revi, revisyon - review

revisyon - review

revize - revise v

revoke - fire v

revoke - impeach

revoke - impeach

revolvè, kanno - gun

reyalite - reality

reyalizasyon - attainment

reyalize, reyisi, akonpli - achieve

reyalize - realize

reyèl, tout bon - real

reyini, koud - join

reyini, rasanble - congregate

reyini, koud - join

reyini - convene

reyini - convene

reyisi, akonpli - achieve

reyisi - prosper

reyisi - prosper

reyon - beam

reyon - ray

rezaj - omen

rezen - grape

rezève - reserved

rezilta - outcome

rezilta - result

reziste, sipòte - withstand v

reziste - resist

rezon - cause

rezon - reason n

rezonab - reasonable

rezone, reflechi - reason v

rezone - clang v

rezoud, solisyone - solve

ri jòn - grin

ri anbachal - chuckle

ri, lari - street

ri - laugh

riban , (v) gade - loop

riban - band

riban - ribbon

rich - rich

richès, fòtin - fortune

rid - wrinkle n

ridikil - ridicule v

rido - curtain

rijid, sèk - rigid

rilaks, detann - relax

ripya, kras - stingy

riral - rural

risk, istwa dròl - adventure

riske - venture v.

rivaj - coast n

rive - attain

rive - attain

rive, reyisi - prosper

rive, reyisi - prosper

rive, pase - occur

rive, pase - happen

rive, jwenn - reach v

rive - arrive

rive - befall

rivyè, flèv, dlo, larivyè - river

rivyè - creek

rivyè - stream

rize, abil - crafty adj

rize, sounwa - sly

rize - astute

rize, koken - artful

ro - tall

ròb - dress n

ròb - gown

ròch, galèt - rock

ròch - stone

rode - prowl v

ròl - cast n

ròl - quaint

roma - lobster

roman - novel

romans - romance

ron, ansèk - circular

ron - round adj

ronbe - wane v

ronfle - snore v

ronje, ran - row n

ronm - rum

ront, dezonè - shame n

ront - ashamed

ront - blush

ront - blush

rote, vomi - belch

rou, fant - cavity

rou - wheel

rouj - red

rouji, ront - blush

roule - roll v

roulo - roll n

rousi, boule - scorch

rout - road

rout - route n

routine - routine

rouy - rust n

rouye - corrode

rouye - rust v

rouye - rusty

roz - pink

roz - rose

ruin - ruin n

ruine - ruin v


Ssa tout fason - anyway

sab - sand

sachè - bag

safrete - gluttony

saj - wise

sak - sack n

sakrifis - sacrifice n

sakrifye - sacrifice v

sal resèpsyon - reception room

sal - dirty

sal - filthy

sal - soil v

salad - salad

salè, peròl - wage n

salè - income

salè - salary

salitasyon - greeting

salte - dirt

salte - grime

salye, voye yon kout chapo - salute v

salye - greet v

samdi - Saturday

san pitye - callous

san pitye - callous

san souf - breathless

san, deyò - without

san konesans - unconscious

san limit - boundless

san limit -bountiful

san - blood

san - hundred

sanble, genlè menm - similar

sanble - appear

sanble - resemble v.

sanble - seem

sandriye - ashtray

sandwich - sandwich

sanisfè - content adj

sann - cinder

sanp - magic

sans - meaning

sans - sense

sansasyonalis - sensational

sansasyonalize - sensationalize v.

sansi, vantouz - leech

sansib - sensible

sansib - tender adj

sant, orè - scent

sante, lasante - health

santi move - reek v

santi, pran odè, pran sant - smell v

santi - feel

santiman - feeling

santral - central

santral - main

santralizasyon - centralization

sanzatann - freak

sanzatann - suddenly

sanzave - ragamuffin

satire, boure - saturate

satistè - satisfy v

sauit - sequel

savann, plato - valley

save - knowledge

savon - soap n

savonnen - soap v

se byen - OK

sè tè youn fwa - once upon a time

sè - sister

sechrès - drought

sede, bay legen - cede

sedui - seduce

segonde - assist

segonn - second (time)

sèjèy - coffin

sèjousi - nowadays

sèk - circle

sèk - crisp

sèk - dry

sèk - rigid

sekans - sequence

sekirite - security

sekrè - secret n

sekrite - secretary

sèks - sex

sèl, annik - only

sèl, pou kont-(pron.) - alone

sèl - lone

sèl - salt

sele - seal v

selebre, fete - celebrate

seleksyone, chwazi - select

selibatè - bachelor

selibatè, grenn - single

sèlman - mere adj

sèlman, sèl, annik - only

selon lizaj - usual

sèman - oath

sèmante - swear

semèn, senmenn - week

sena, lachanm - senate

sen - breast

sen - holy

sendika - union

senk - five adj

senkant - fifty

senkyèm - fifth

senmenn - week

senp - simple

sensè - sincere

senti, sentiron - belt

sentiron - belt

sentiwon - sash

senyen - bleed

separe, pataje - share

separe, detache - apart

separe tè - parcel v

separe - break v.

separe - break

separe - separate adj

separe - separate v

separe - separately

separe - split v

sepedan, poutan, epoutan - however

septanm - September

sere, foure - hide

sere, ponyen - clench v

sere, foure, etenn - put

sere, foure - hide v.

sere - keep

sere - tighten

seremoni, degre - ritual

sereng - syringe

sereyal - cereal

seri - series

seriz - cherry

serye - serious

serye - vital

sèt - seven

sètadi - that is to say

sètaprèmidi - this afternoon

sèten, siswafè, si - certain

sèten, si, asire - sure

sètènman - certainly

sètifika - certificate

sètifye - certify

sevè - severe

sèvi ak - have use for

sèvi - serve

sèvis - service

sèvo, tèt - brain

sèvolan , kap - kite

sevre - wean

sèvyèt - napkin

sèvyèt - towel

sezi, pantan - startle

sezi - be suprised

sezi - seize

sezi - shocked

shè, sheri - dear

sheri - dear

shofe, anime - brisk

si, asire - sure

si - certain

si - if

si - sour

sibi - undergo

sid, nansid - south

sifizan - adequate

sifizan - ample

siflèt - whistle n

sigarèt - cigarette

sijè - subject

sijere - suggest v

sijesyon - suggestion

sik - sugar

sikisal - outlet

siklòn - hurricane

sikoloji - psychology

sikolojik - psychological

sikolojikman - psychologically

sikonstans - circumstance

sikre - sweet

siksè - success

silab - syllable

silans - hush

silans - silence

silèks - flint

silvouple!, souple! - please!

siman - concrete n

siman - surely

simen - sew (seeds)

simen - sow v

simityè - cemetery

sinema - cinema

sinonim - byword

siperyè - superior

sipevize - supervise

sipliye - beg

sipliye - beseech

sipliye - yearn

sipò - aid

sipò - aid n

sipòte, soutni - support v

sipòte - shoulder v

sipòte - withstand v

sipoze - allude

sipoze - assume

sipoze - suppose v

sipoziyon - allusion

siprann - astonish

siprèm - supreme

sipriz - surprise n

sirèt, bonbon - candy

sirèt - confectionery n

sirk - circus
sirote - sip v

siryen - Syrian

sis - six

sisid - suicide n

siside - suicide (commit ...) v

sispann, rete, stòp - cease

sispann - adjourn

sispann - stop (doing something)

sispann - suspend

sispèk - suspicous

sispèk - suspect adj

sispekte - suspect v

sistans, (v) ede - help

sistèm - system

siswafè, si - certain

sitadèl - citadel

sitèlman, otan - so

sitiyasyon - situation

sitron - lemon

sitwayen - citizen

siveye, veye - watch v

siveye - guard (v)

siveye - guard

siveye - watch for

sivik - civic

sivil - civil

siviv, chape - survive

sivoke - suffocate

siwo - honey

siy, pankat - sign n

siyati - signature

siye - wipe

siyen - sign v

siyifikasyon, sans - meaning

sizle, skilte - carve

sizo - scissors

skarabe - beetle

skilte - carve

skò - score n

sò, destine - fate

sòf, eksepte - barring prep.

sòf - except

sokoup - saucer

solajman, alemye - relief n

solanèl - solemn

solda - soldier

sole - sun

solèy, sole - sun

solèy - sunflower

solid - firm adj

solid - solid

solisyon, tranpe - solution n

solisyone - solve

somè - peak

somon - salmon

son - sound

sonje - remember

sonm - dreary

sonm - somber

sonnen, vante (the wind ...s) - blow v.

sonnen, rezone - clang v

sonnen - ring v.

sonnen - sound v.

sòs - gravy

sòs - sauce

sosis - sausage

sosyal - social

sòsyè - witch

sòsye - wizard

sosyete, lasosyete - society n

sòt - stupidity

sòti - go out

soti - protrude

sotu - leave

sou kote - mistress

sou la men - handy adv

sou kote - aside

sou kiviv, eveye - alert adj

sou, sous - on top of

sou - drunk

sou - of (about a topic)

sou - on (a topic)

soud - deaf

souf - breath

souf - puff n

soufle, sonnen, vante (the wind ...s) - blow v.

souflè - fan v

soufle - puff v

souflete - slap v

soufri - ail

soufri - suffer v

souke - shake v

souke tèt - nod

soulaje, swaye - remedy v

soulaje, diminye - allay

soulye - shoe

soumèt, remèt - submit

sounwa - sly

soup, lasoup - soup

soupi - sight

soupl - gentle

souple! - please!

souri - smile v

sourit - mouse

sous, pasdlo, ti rivyè - brook

sous - spring

sous, piu - well n

sous - on top of

sousdlo, rivyè - stream

souse, tete - suck v

sousi - brow

sousi - eyebrow

souskri - subscribe v

sousòl - basement

soutèt - above

soutèt - atop

soutèt - up

soutni, kenbe - contend v

soutni - collaborate v

soutni - support v

souvan - frequent

souvan - often

souvni - souvenir

sovaj - brute

sovaj - brute adj

sovaj - wild

sove, chape, pati - escape

sove, mawon - evade

sovè, lesovè - savior

sove - save

sovyetik - soviet

spektak, program - spectacle

spesifik - peculiar

splandid - slendid

stasyon - station

stat - start

steril - barren

stop - stop n

stòp - cease

strik - strict

sue, swe - sweat

suèl, paradi - heaven

suiv - follow

suiv - track v

suspisyon - suspicion

swa, dous - sleek

swa - evening

swa - silk

swadandis - seventy

swanye cure - cure v

swanye - care v

sware, swa - evening

swasant - sixty

swaye - remedy v

swè - perspiration

swe - sweat

swèf - thirst

swèf - thirsty

swen - care n

swete - wish v

switch - switch n

syans - science

syantifik - scientific

syèk - century

syèl - sky


Ttab, tablo - table

tabli, (liquid) poze, - settle v

tablo ki anda - table below

tablo peryodik - periodic table

tablo - painting

taboure - stool

tach - spot

tach - blot

tach - dot

tach - mark

tach - mark n

tache, mare - fasten

tache, kole - attach

tache, kole, ajoute - append

tache - pin v

taks - duty

taks - tax n

taksi - cab

talan - knack

talan - skill

talè - soon

talon - heel

tan - time (general)

tan - weather

tandiske - whereas

tandiske - while

tank - as long as

tankou, kon - like

tankou, menm, parèy - alike

tankou, otan, kom, menm ak - as

tann, sansib - tender adj

tann, alatant - expect

tann - wait

tanp - temple

tanperaman - temper n

tanpèt - tempest

tanpete - rave v

tanpon - seal n

tanporè - temporary

tanpri - please v

tansmèt - convey

tansyon - stress

tansyon - tension

tant, matant - aunt

tant - tent

tantataif - attempt

tantataif - attempt n

tante, pran hans - attempt v

tante - tempt

tape - tap v

tapi - carpet

tat - pie

tate, tripote - finger v

tavhe, mare, uni - bind

tcheke, rann kont - ascertain

tcheke - gauge (v)

tcheke - gauge (v)

tchwi - leather

tè glèz, ajil - clay

tè, teren - land

tè - earth

tè - ground

te - tea

teat - theater

teknik - technical

teknoloji - technology

tèl - such

telefonn - telephone

telegram - cable

televisyon - television

tèlke - such as

tèlman - such a way

tèm - term

temerè - bold

temwen - witness n

tenbre - stamp v

tenèb - gloom

tenm - stamp n

teori - theory

tep - tape v

tep - tape recorder n

tèp - tip

teren, tè - ground

teren, jaden - field

teren - land

teren - plot (of land) n

terib - fierce

terib - terrible

terifyan - appalling

terifyan - awful

terifye - appall

tès, egzamen - test n

teste - test v.

tèt, kò - self

tèt, somè - peak

tèt klè - lucid

tèt kay, twakay - roof

tèt, (v) dirije - head

tèt klè - lucid

tèt - brain

tèt - top

tètchaje - disarray

tete, sen - breast

tete, pwatrin - bosom

tete - suck v

tètfèmal - headache

ti bèf - calf

ti gason - boy

ti rivyè - brook

ti galope - center n

tif, vyèj - virgin

tifi, djal - girl

tifi - chaste adj

tifi - daughter

tikè, biye - ticket

tilitili (franse) - speaking, a way of speaking fooling some one into thinking you speak French

timid, kazwèl - timid

timid - shy

timoun - baby

timoun - child

timoun - kid

tinedjè - teenager

tinen - dwarf

tirè - hyphen

tire - milk v

tire - pull

tire - shoot v

tise, mare - weave v

tit - title

titile - chancel v

tiyo - pipe n

tizan - embers

to - rate n

tobe-leve - on and off

tòch - torch

tòchonnen - trash v

tòde, tòdye - wring v

tòde - twist v

tòdye - wring v

Toma - Thomas

tomat - tomato

tonbe - fall v.

tonbe - start v (doing something)

tonen - thunder v.

tonm - tomb

tonnèl - shelter n

tonton, monnonk - uncle

Tonton Nwèl - Santa Claus

toro - bull

total - amount

total - total

tòti - tortoise

tou patou - anywhere (at all)

tou, ositou - also

tou dwat - straight ahead

tou, trò - too

tou - quite

toubiyon - whirl

touche, trouble - affect

touche, manyen - touch v

touche, okipe - handle (v)

touche, okipe - handle

touf - clump n

toufe - choke n

toufe - quash

toufe - quash

toufe - smother

toufe - strangle

toujou - still

toujou - yet

toulede - both

toulejou - daily

toumante, anbete - tease

tounen, vire - turn

tounen, retounen - return

tounen - become

tounen - sour (milk) v

tounen - trip n

toupit - slightly

toupiti - tiny

toupre, akote, pre - near

touris - tourist

tous - cough n

touse - cough v

touswit, imedyatman - immediately

tout bon - real

tout moun - everybody

tout lèzòt - all the others

tout - all

tout - entire

tout - whole

toutouni - bare

toutouni - naked

toutouni - nude

touye - kill

tradisyonelman - traditionally

tradui (lang) - render

tradui - translate

trafik - traffic

traka, nwi - bother

traka, nwi - bother

traka - worry n

trakase - worry v

tranble (fredi) - shiver v

tranble - tremble

tranbleman tè - quake

tranch - slice n

tranche, koupe - chop v

trangle, toufe - smother

trangle, toufe - strangle

trankil - placid

trankil - quiet

tranpe, (thirst) koupe swaf - quench

tranpe - quench

tranpe - soak v

tranpe - solution n

transfè - transfer n

transfere - transfer v

transparan, nèt - clear adj

transpètranspòtasyon - transportation

trant - thirty

trape, kenbe - catch

trape, kenbe - catch v

tras - trace n

trase - sketch v

trase - trace v

travay - task

travay - labor

travay - work

travay di, trimen - toil v

travay - job

travayè - worker

travèse, kwaze - cross v

trayi - betray

trè, bien - very (much),

tren - train

trening - training

trenke - chink v

trennen - drag

trennen - lug

très - lock (of hair)

très - plait n

très - tress

tresayi - flinch

tresayi - flinch v

trese, kòde - plait v

trèt - traitor

trete an zanmi - befriend

trete - treat v

tretman - cure

tretman - cure n

trèz - thirteen

trezò - treasure

tribinal, lakou - court

trignometri - trigonometry

trikote - knit

trimen - toil v

tripotay - gossip

tripote - finger v

tripote - finger

tris, sonm - dreary

tris, pa kontan - unhappy

tris - sad

tristès - sadness

trò - too

tròk, v tròke - barter

tròke - barter v

tronpe - beguile

tronpe - cheat v

trote - center v

troub - trouble

trouble - affect

trouble - trouble

trouble - upset

troup, bann - flock

trouve - acquire

trwazyèm - third

tuiye, touye - kill

twa pye - yard (3 feet)

twa - three

twakay - roof

twal - canvas n

twal - cloth

twalèt - bathroom

twòk, echanj - exchange n

twompe, woule - fool v

twou nen, narin - nostril

twou - ditch

twou - hole

tyèd - warm

tyèmondis - world, third


Uui, tchwi - leather

uit - eight

uni - bind

uveyans - custody


Vva - will v

vach - cow

vag - wave n

vag, raz - vague

vag - lax

vakabon, voryen, avadra - vagabond n

vakabon, vòlè - rogue

vakabon - naughty

vakans - vacation

valab - valuable

vale - gulp (v)

vale - swallow v

valè - value

valè - worth

valid - valid

valiz - suitcase

valiz - valise

valv - valve

valye - estimate

valye - estimate v

van, move tan, loraj - storm

van - wind n

vandredi - Friday

vaniy - vanilla

vanje - avenge

vann - sell

vann - vend

vansèyman - information

vant, anbativant, lestomak - stomach

vant - belly

vante, fè djòlè - brag

vante (the wind ...s) - blow

vante (the wind ...s) - blow v.

vante - boast

vantilatè - fan n

vantouz - leech

vantouz - leech

vanyan - valiant

vapè - fume

vapè - steam

vapè - vapor

varyasyon - variation

varye - vary n.

vast - vast

Vatikan - Vatican

vè - glass

vè - green

vè - toward

vè - verse

vè - worm

vèf - widower

vèmin - vermin

ven - twenty

venere, respekte - venerate

vèni - varnish adj

vèni - varnish v.

venk, genyen - vanquish

venk - defeat v

venk - defeat

verifye - audit

verifye - check v

verifye - proof v

verite - fact

verite - truth

vès - cardigan

vèsyon - version

vèt, vè - green

vètikal - erect adj

vètikal - erect

vètikal - verticle

vèv - widow

veye - wake n

veye - watch v

vi - life

vid, blan - blank

vid - empty adj

vide - empty v

vide - flush c

vide - pour

vijilans - vigilance

viktim - victim

viktwa - victory

vil, lavil - town

vil, lavil - city

vilaj - village

vin anvan - precede

vinèg - vinegar

vini, tounen - become

vini - come

vire - spin

vire - turn

vis, mani - vice

visa - visa

visle - corrupt

visye, voras, gouman - greedy

vit, rapid - fast

vit, vè - glass

vit, rapid - quick

vit - quickly

vit - rapid

vital, serye - vital

vitès - speed

viv, abite, rete - live

vivan - alive

vivan - living

vize - aim v

vize - target v

vizyon - vision

vklere - polish v

vle di - mean v.

vle, anvi - want

vle - desire v

vlope - envelope v

vlope - wrap

vokabilè - vocabulary

vòl (avyon) - flight

volan - steering wheel

vole, tronpe - cheat v

vole, vòlè - rob

vole, vòlè - steal

vòlè, kanbriyolè - burglar

vòlè, visye, voras, gouman - greedy

vòlè - crook

vole - fly v

vole - jump

vòlè - robber

vòlè - rogue

vòlè - steal

vòlè - thief

volim - volume

volontè - volunteer

volunte - will n

vomi - belch

vomi - puke v

vomi - vomit n

voras, gouman - greedy

voryen, avadra - vagabond n

voryen - buffoon

voryen - buffoon

vòt, eleksyon - poll n

vòt - vote n

vote - vote v

voudou - vodou

voye yon kout chapo - salute v

voye, lage - throw

voye jete - fling v

voye - broadcast v.

voye - broadcast

voye - cast

voye - cast v

voye - ejaculate v

voye - send

voye - sling v

vre - true

vrèman - really

vrèman - truly

vwa - voice n

vwala - there it is

vwal - sail n

vwati - car

vwayaj, liny, tounen - trip n

vwayaj - journey

vwayaj - travel n

vwayaj - voyage

vwayaje - travel v

vwazen - neighbor

vyann bèf - beef

vyann, chè - meat

vyann, chè - flesh

vyann kri - rare n

vye, aje - old

vye - aged

vye - ancient

vyèj - virgin

vyèyfi - spinster

vyeyi - age v

vyolasyon - violation

vyole, dezobeyi - violate

vyole - rape v

vyole - ravish v

vyolèt - violet


Wwa - king

waf - wharf

waf - harbor

wè - see

wè - witness v

wèl - role

wete - remove

wi - yes

wiski - whisky

wntelijans, konprann - wit

wo, elve, apik - high

wont - disgrace

wotè - height

wou - hoe

woule - fool v

woule - fool

woup, (v) gwoupe - group


Yyè - yesterday

yo - they

yòd - iodine

yon moun - somebody

yon sèl fwa - once

youn, en - one

youn lòt - another

youn kat je nwwa - sunglasses

youn lòt - another

youn - a, an


Zzaboka - avocado

zak, aktè - act n

zam - weapon

zandolit - lizard

zangi - eel

zanmi, patnè - chum

zanmi - acquaintance

zanmi - friend

zannimo, bèt, animo - animal

zanno - earring

Zantiy - Antilles

zantray - entrails

zantray - gut

zariyen - spider

zaviron - oar

ze - caviar

ze - egg

zèb - grass

zèb - hay

zegi, egui - needle

zeklè, eklè - lightning

zèl - wing

zen, (v) kwoke - hook

zenk - zinc

zenofobi - xenophobia

zepeng - pin n

zepis - herb

zepis - spice

zepòl - shoulder n

zero - zero

Zetazini - United States

zetwal - star

zèv - charity

zigzage - zigzag (v)

zile - island

zilofòn - xylophone

zip, (v) zipe - zip

zipe - zip (v)

zo - bone

zokòt - rib

zòn, rejyon - zone

zòn - region

zonbi - ghost

zongle, koupe, kase boujon - nip

zongle - pinch v

zonyon - onion

zoranj - orange

zòrèy - ear

zorye - pillow

zòtèy - toe

zou - zoo

zouti - tool

zuit - oyster

zwa - goose

zwazo - bird

zye - eye

1 comment:

  1. Really very relevant artical with the topic it is good work. http://www.translation.pk

    ReplyDelete